fbpx

Hotărârea nr. 899/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

Guvernul României

Hotărârea nr. 899/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

În vigoare de la 04 august 2004 până la 19 iulie 2005, fiind abrogat prin Hotărâre 621/2005.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 05 iulie 2004. Formă aplicabilă la 04 august 2004.Alege altă consolidare⇒.
20/07/2005 – Actul va fi abrogat prin Hotărâre 621/2005.

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, precum și al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. –

Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranța, protecția sănătății și igiena produselor ambalate, cerințelor de transport și prevederilor privind gestionarea deșeurilor periculoase.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. –

Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.”

3. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Este interzisă obstrucționarea introducerii pe piață a ambalajelor care îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa nr. 2.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6. –

(1) Se consideră că sunt respectate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2 dacă ambalajele sunt conforme cu:

a) standardele române sau standardele naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde europene armonizate;

b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se actualizează periodic.

(3) Asociația de Standardizare din România va comunica Comisiei Europene textul standardelor române, prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerințelor specificate în prezentul articol.”

5. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

Art. 61. –

(1) Ministerul Economiei și Comerțului notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care intenționează să adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu excepția celor de natură fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformităților cu prevederile comunitare.

(2) Obligația de notificare se aplică și specificațiilor tehnice aferente măsurilor de natură fiscală care încurajează conformarea cu specificațiile tehnice respective.”

6. După alineatul (3) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Alte excepții de la prevederile alin. (1), care transpun derogări stabilite de Uniunea Europeană, se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului.”

7. Alineatele (2)-(5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

(2) Agenții economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să ia măsurile necesare în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare.

(3) Agenții economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să organizeze un sistem pentru colectare, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin agenții economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.

(4) Agenții economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să asigure o distribuție optimă în teritoriu și o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare conform prevederilor alin. (3), astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.

(5) Agenții economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze consumatorii asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple.”

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. –

Agenții economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să marcheze/să inscripționeze pe ambalaj/etichetă sintagma «ambalaj reutilizabil».”

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

Art. 11. –

Agenții economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze comercianții și/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj și să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării acestora.”

10. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

Art. 12. –

(1) Agenții economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să primească ambalajele reutilizabile la schimb sau să ramburseze cumpărătorului valoarea ambalajului restituit, plătită de acesta la achiziționarea produsului ambalat.”

11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

Art. 13. –

(1) Obiectivele naționale privind valorificarea și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, ce vor fi atinse până la 31 decembrie 2006, sunt următoarele:

a) valorificarea unui procent de minimum 50% din greutatea deșeurilor de ambalaje;

b) reciclarea unui procent de minimum 25% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaj, cu un procent minim de 15% din greutatea fiecărui tip de material de ambalaj.”

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

Art. 14. –

(1) Pentru atingerea obiectivelor naționale, agenții economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale prevăzute în anexa nr. 4, după cum urmează:

a) agenții economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare și terțiare ce ambalează produsele lor în momentul introducerii pe piață;

b) agenții economici care ambalează produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piață;

c) agenții economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piață.

(2) Obiectivele de valorificare, respectiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje, se pot realiza prin una dintre următoarele modalități:

a) individual;

b) prin transferarea acestei responsabilități către o persoană juridică autorizată în acest scop de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

(3) Procedura și criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului.

(4) Valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizate încât să nu introducă bariere în calea comerțului.”

13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

Art. 15. –

(1) Agenții economici care introduc pe piață ambalaje, agenții economici prevăzuți la art. 14 alin. (1), autoritățile și instituțiile administrației publice locale, precum și agenții economici care preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării, respectiv reciclării, au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor informații privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

(2) În situația prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. b), obligația furnizării informațiilor revine persoanei juridice autorizate.

(3) La solicitarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, agenții economici, autoritățile și instituțiile administrației publice locale trebuie să dovedească, prin documente, corectitudinea datelor raportate.”

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

Art. 16. –

Procedura de raportare, tipul datelor și informațiilor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 5 alin. (1), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.”

15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

Art. 17. –

(1) Autoritățile și instituțiile administrației publice locale asigură colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație, prin:

a) servicii publice de salubrizare, conform legislației în vigoare;

b) spații amenajate și dotate, prin amplasarea de containere adecvate.

(2) Autoritățile și instituțiile administrației publice locale asigură organizarea valorificării cantităților de deșeuri de ambalaje colectate selectiv conform alin. (1).”

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

Art. 18. –

(1) Deținătorii de deșeuri de ambalaje, instituții publice, asociații, fundații și persoane fizice, au următoarele obligații:

a) să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containere diferite, inscripționate în mod corespunzător, amplasate special de către autoritățile administrației publice locale; sau

b) să predea deșeurile de ambalaje la agenții economici specializați.

(2) Agenții economici deținători de deșeuri de ambalaje au obligația să asigure valorificarea și, respectiv, reciclarea acestora prin mijloace proprii sau prin predare către agenți economici specializați.”

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

Art. 19. –

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Educației și Cercetării, precum și agenții economici care introduc pe piață produse ambalate au obligația să promoveze campanii de informare și educare în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.”

18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

Art. 20. –

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor publică informări privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și transmite informații celorlalte autorități competente, la cerere, precum și organismelor internaționale interesate, conform prevederilor anexei nr. 5.”

19. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

Art. 21. –

(1) Ministerul Economiei și Comerțului propune programe de cercetare având ca obiect fabricarea și compoziția ambalajului, caracterul reutilizabil al ambalajului și caracterul valorificabil al acestuia.”

20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

Art. 22. –

Prevederile anexelor nr. 1-5 se actualizează prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului economiei și comerțului, în funcție de obligațiile ce revin României prin adoptarea acquisului comunitar, respectiv de perioadele de tranziție negociate.”

21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

Art. 26. –

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru instituții publice, asociații și fundații;

b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5), art. 10 și 11, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și (3) și art. 18 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (1), cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1), cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.”

22. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

Art. 27. –

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop, din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor – pentru art. 15, de către personalul împuternicit, la nivel teritorial al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Autorității Naționale de Control – pentru art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 18 alin. (1) și (2) și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – pentru art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), (3) și (5), art. 10, art. 11 și art. 12 alin. (1).”

23. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

Art. 271. –

Prezenta hotărâre transpune în legislația națională Directiva Parlamentului și Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, completată prin Decizia nr. 97/138/CE.”

24. Anexele nr. 1 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

25. Anexa nr. 5 se completează în subsol, astfel: „Tabelul 2 se completează opțional.”

26. În cuprinsul hotărârii, termenul recuperare se înlocuiește cu termenul valorificare.

Art. II. –

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 6 alin. (3) și a art. 61 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, care intră în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, agenții economici care au încheiat contracte de transfer de responsabilitate, în baza Hotărârii Guvernului nr. 349/2002, au obligația să ia măsurile necesare pentru conformarea cu prevederile art. 14 alin. (2) din aceeași hotărâre.

(3) Ordinul prevăzut la art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 va fi emis în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Ordinul prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 va fi emis în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. –

Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Florin Stadiu,
secretar de stat
p. Ministrul de stat, ministrul administrației și internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru administrația publică,
Ilie Ștefan,
secretar de stat

București, 10 iunie 2004.

Nr. 899.

ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2002)Referințe în jurisprudență (1)

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR SPECIFICI

1. Semnificația termenilor:

a) acord voluntar – acord oficial încheiat între autoritățile publice competente și reprezentanții sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condițiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre;

b) agenți economici – referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții și distribuitorii;

c) ambalaj – orice produs, indiferent de materialul din care este confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj;

d) ambalaj primar – ambalaj de vânzare – ambalaj conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator în punctul de achiziție;

e) ambalaj secundar – ambalaj grupat-supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de unități de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;

f) ambalaj terțiar – ambalaj de transport – ambalaj conceput pentru a ușura manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

g) ambalaj reutilizabil – un ambalaj refolosit pentru același scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin reachiziționare sau altfel;

h) ambalaj de desfacere – ambalaj primar sau terțiar, ca de exemplu pungi din plastic ori carton pentru transportul cumpărăturilor, pungi pentru cadouri, pahare și tăvi de unică folosință, farfurii din plastic, carton de unică folosință sau alte recipiente necesare, care sunt în mod obișnuit umplute/utilizate în punctul ori zona de deservire;

i) colectare selectivă – colectarea deșeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale și/sau sortimente de materiale;

j) deșeuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de producție, din anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

k) gestionarea deșeurilor de ambalaj – gestionarea deșeurilor așa cum este definită în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

l) prevenire – reducerea cantității și nocivității pentru mediu a materialelor și substanțelor utilizate în ambalaje și deșeuri de ambalaje, precum și a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în cadrul procesului de producție, comercializare, distribuție, utilizare și eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse și tehnologii curate;

m) reciclarea deșeurilor de ambalaje – operațiunea de reprelucrare într-un proces de producție a deșeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul inițial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie;

n) reciclare organică – tratarea aerobă (compostare) sau anaerobă (biometanizare), în condiții controlate utilizându-se microorganisme, a părților biodegradabile ale deșeurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare organică;

o) reutilizarea ambalajelor – orice operație prin care un ambalaj care a fost conceput și creat, pentru a putea îndeplini în cursul ciclului său de viață un număr minim de rotații, este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgându-se sau nu la produse auxiliare existente pe piață care permit reumplerea ambalajului însuși; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deșeu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat;

p) valorificare – orice operație aplicabilă deșeurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. II B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

q) valorificare energetică – utilizarea deșeurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directă, cu sau fără alte deșeuri, dar cu recuperare de căldură.

2. Termenii definiți la pct. 1 se completează cu termenii definiți în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, și la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2002)

ETAPIZAREA
obiectivelor de valorificare și, respectiv, reciclare pentru
agenții economici prevăzuți la art. 14 alin. (1) din
hotărâre, pe perioada 2004-2006

 

Anul Valorificare*) (%) Reciclare**) (%)
2004 15 12
2005 30 20
2006***) 50 25

*) Procentul minim din greutatea deșeurilor de ambalaje.

**) Procentul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje.

***) Cu un procent minim de reciclare de 15% din greutatea fiecărui tip de material de ambalaj.

NOTĂ: Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

Inapoi la pagina principala

 
Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns