fbpx

Hotărârea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Guvernul României

Hotărârea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

În vigoare de la 20 iulie 2005 până la 01 noiembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 249/2015.

Consolidarea din data de 01 noiembrie 2015 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 20 iulie 2005

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1872/2006; HG 247/2011.
Ultimul amendament în 23 februarie 2012.

Alege altă consolidare⇒.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, și al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –

(1) Prezenta hotărâre reglementează gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

(2) Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranța, protecția sănătății și igiena produselor ambalate, a cerințelor de transport și a normelor privind gestionarea deșeurilor periculoase.

Art. 2. – Referințe în jurisprudență (1)

Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Art. 3. –

În sensul prezentei hotărâri, semnificația termenilor specifici utilizați este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. –

(1) Activitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje are la bază principiile generale prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

(2) Principiile specifice activității de gestionare a deșeurilor de ambalaje sunt:

a) prevenirea producerii de deșeuri de ambalaje;

b) reutilizarea ambalajelor;

c) reciclarea deșeurilor de ambalaje;

d) alte forme de valorificare a deșeurilor de ambalaje care să conducă la reducerea cantităților eliminate prin depozitare finală.

Art. 5. –

(1) Se admite introducerea pe piață numai a ambalajelor care îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Este interzisă obstrucționarea introducerii pe piață a ambalajelor care îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. –

(1) Se consideră că sunt respectate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2, dacă ambalajele sunt conforme cu:

a) standardele române sau standardele naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde europene armonizate;

b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se actualizează periodic.

(3) Asociația de Standardizare din România va comunica Comisiei Europene textul standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerințelor specificate în prezentul articol.

Art. 7. – 10/01/2007 – Art. 7. a fost modificat prin Hotărâre 1872/2006

(1) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, în calitate de autoritate centrală pentru protecția mediului, are următoarele obligații:

a) actualizează prin ordin al ministrului anexele nr. 1, 3 și 5 la prezenta hotărâre prin includerea modificărilor adoptate de Comisia Europeană;

b) notifică Comisiei Europene reglementările și dispozițiile administrative adoptate pentru implementarea Directivei Parlamentului și Consiliului 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, modificată prin Directiva Parlamentului și Consiliului 2004/12/CE;

c) în situația în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoștință comitetului constituit la nivelul Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, care transpune prevederile Directivei 98/34/CE, modificată prin Directiva 98/48/CE;

d) comunică Ministerului Economiei și Comerțului și Asociației de Standardizare din România informațiile transmise de Comisia Europeană privind retragerea standardelor din cadrul publicațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);

e) notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intenționează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu excepția celor de natură fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformității lor cu prevederile comunitare;

f) propune și participă la modificarea și completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deșeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje și de alte pro
duse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale.

(2) Dacă reglementările propuse potrivit alin. (1) lit. e) sunt și de natură tehnică, în sensul Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor când urmează procedura de notificare indică faptul că aceasta este în aceeași măsură valabilă și pentru Directiva 98/34/CE, modificată prin Directiva 98/48/CE.

(3) Obligația de notificare prevăzută la alin. (1) lit. e) se aplică și specificațiilor tehnice aferente măsurilor de natură fiscală care încurajează conformarea cu specificațiile tehnice respective.

Art. 8. –

(1) Operatorii economici sunt obligați să introducă pe piață numai ambalaje la care suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depășește 100 de părți/milion raportat la greutate, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conținut de plumb.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele fabricate înainte de 23 iulie 2002, care pot fi introduse pe piață până la data de 31 decembrie 2006.

(4) Alte excepții de la prevederile alin. (1), care transpun derogări stabilite de Uniunea Europeană, se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

Art. 9. –

(1) Operatorii economici producători de ambalaje și/sau de produse ambalate, care utilizează un sistem de marcare și identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, sunt obligați să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă și trebuie să fie vizibilă, lizibilă și durabilă, chiar și în cazul în care ambalajul este deschis.

Art. 10. –

(1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligați să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerințele esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.14/04/2011 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

(2) Operatorii economici care produc și/sau comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a acestora.10/01/2007 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 1872/2006

(3) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.

(4) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să asigure o distribuție optimă în teritoriu și o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.

(5) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze consumatorii asupra sistemului depozit și asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple.

(6) Circulația ambalajelor reutilizabile, paleți, navete și ambalaje primare reutilizabile, între operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.14/04/2011 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 247/2011.

Art. 11. –

Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma „Ambalaj reutilizabil”.

Art. 12. –

Operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze comercianții și/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj și să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.

Art. 13. –

(1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului.10/01/2007 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 1872/2006

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se limitează la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care aceștia le comercializează.

Art. 14. – Referințe în jurisprudență (2)

Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel național sunt următoarele:

a) valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deșeurilor de ambalaje, până la data de 31 decembrie 2011;

b) valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje, până la data de 31 decembrie 2013;

c) reciclarea a minimum 25% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaj, cu minimum 15% pentru sticlă, hârtie/carton și pentru metal, din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2006;

d) reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton și minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2008;

e) reciclarea a minimum 15% pentru plastic și pentru lemn, din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2011;

f) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticlă și minimum 22,5% pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat ca material plastic, din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaj, până la data de 31 decembrie 2013.

(2) Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de material de ambalare, la nivel național, pentru perioada 2007-2012 și începând cu anul 2013, este prevăzută în anexa nr. 4.14/04/2011 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 247/2011.

Art. 15. –

În vedere
a realizării obiectivelor prevăzute la art. 14, deșeurile de ambalaje exportate în țări din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale privind transportul deșeurilor, pot fi luate în considerație pentru atingerea obiectivelor de valorificare și, respectiv, de reciclare, numai dacă există dovada că operațiunile de valorificare/reciclare s-au desfășurat în condiții, în linii mari, echivalente celor prescrise prin legislația comunitară în domeniu.

Art. 16. – Referințe în jurisprudență (4)14/04/2011 – Art. 16. a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

(1) Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deșeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piața națională, după cum urmează:10/01/2007 – alineatul a fost modificat anterior prin Hotărâre 1872/2006

a) operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională;Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piață;

c) operatorii economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje.

(2) Responsabilitățile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:Referințe în jurisprudență (4)

a) individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională;

b) prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorității publice centrale pentru protecția mediului.A se vedea și Hotărâre 247/2011.

(3) Administrația Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuți la alin. (1).10/01/2007 – alineatul a fost modificat anterior prin Hotărâre 1872/2006

(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) sunt obligați să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, aplicate la deșeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piața națională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilității acestora.

(5) Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală și anulare a licenței de operare, precum și procentajul minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. b), co
mponența și atribuțiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor.A se vedea și Hotărâre 247/2011.

(6) Operatorii economici care achiziționează direct produse ambalate și/sau ambalaje de la operatorii economici prevăzuți la alin. (1), precum și operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafața mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele comercializate sunt incluși în lista prevăzută la alin. (3).

(7) Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare, prevăzute la art. 4 lit. m) și n) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să asigure pentru aceștia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată.10/01/2007 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 1872/2006.

(8) Se interzice condiționarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.10/01/2007 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 1872/2006.

(9) Operatorii economici deținători de deșeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producție au obligația valorificării/încredințării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie.

(10) Obligația prevăzută la alin. (9) nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.

(11) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au obligația să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație, inclusiv a deșeurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispozițiilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să se obțină cel puțin 3 fracții, respectiv hârtie/carton, plastic și metal, sticlă, în vederea îndeplinirii prevederilor din planul județean de gestionare a deșeurilor, prin:

a) serviciul public de salubrizare;

b) colectarea în vederea valorificării a deșeurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, de către un operator economic colector autorizat, în condițiile legii.

(12) Prevederile din planul județean de gestionare a deșeurilor referitoare la gestionarea deșeurilor de ambalaje se consideră îndeplinite pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate în colaborare cu un operator economic prevăzut la alin. (2) lit. b).

(13) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. b) au obligația să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condițiile legii, la cererea autorităților executive ale unităților administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deșeurilor de ambalaje colectate de la populație, în limita cantităților de ambalaje primare preluate prin contract.

(14) Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerțului.

(15) Se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

(16) Până la sfârșitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piață pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) minimum 60% din întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje din lemn este valorificată, inclusiv prin utilizare sau încredințare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc;

b) minimum 15% din întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje din lemn este valorificată prin reciclare;

c) obiectivul anual de valorificare prevăzut în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, calculat pentru cantitatea de ambalaje introduse pe piață, altele decât cele din lemn, este îndeplinit exclusiv prin reciclare.

Art. 17. – Referințe în jurisprudență (3)

(1) Operatorii economici care își îndeplinesc responsabilitățile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizați potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autoritățile și instituțiile publice locale și operatorii economici care preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului și Pădurilor informații privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.14/04/2011 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

(2) Operatorii economici autorizați potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului și Pădurilor, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), și informații privind cantitățile de ambalaje, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.10/01/2007 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 1872/200614/04/2011 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

(3) La solicitarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, operatorii economici, autoritățile și instituțiile administrației publice locale trebuie să dovedească prin documente corectitudinea datelor raportate.

(4) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) sunt obligați să menționeze în documentele de însoțire a deșeurilor de ambalaje dacă încredințarea spre valorificare/reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute de prezenta hotărâre.Referințe în jurisprudență (5)

(5) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor publică informări și transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje către Comisia Europeană, conform prevederilor anexei nr. 5.

Art. 18. – 14/04/2011 – Art. 18. a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

(1) Procedura de raportare, tipul datelor și informațiilor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) și (5), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

(2) Informațiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

(3) Operatorii ec
onomici autorizați care valorifică deșeuri de ambalaje sau le incinerează în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie se înscriu la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publică pe site-ul ministerului.

Art. 19. –

(1) Autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale au obligația să comunice agenției județene pentru protecția mediului sau agenției regionale pentru protecția mediului, după caz, în cel mult 10 zile de la data adoptării actului normativ de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, modalitatea stabilită potrivit art. 16 alin. (11) pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație și data la care aceasta va fi funcțională.14/04/2011 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

(2) Abrogat(ă)14/04/2011 – alineatul a fost abrogat prin Hotărâre 247/2011.

(3) Pentru aplicarea unitară la nivel național a colectării selective, modalitățile de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului administrației și internelor.

Art. 20. – 14/04/2011 – Art. 20. a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

Persoanele fizice și persoanele juridice care generează deșeuri de ambalaje din alte activități decât cele comerciale, industriale sau de producție au obligația să depună deșeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spațiile indicate potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (7) sau să le încredințeze sistemului de colectare stabilit de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 16 alin. (11).

Art. 21. – 14/04/2011 – Art. 21. a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin unitățile subordonate, precum și autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale promovează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind:

a) sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile;

b) contribuția lor la refolosirea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piață;

d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23.

Art. 22. –

(1) Ministerul Economiei și Comerțului propune programe de cercetare și strategii de dezvoltare cu privire la fabricarea, compoziția, caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor, precum și cu privire la optimizarea modului de ambalare și a formei ambalajelor în vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj și produs.

(2) Programele prevăzute la alin. (1) se includ în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, se revizuiesc și se actualizează luându-se în considerare condițiile economice, de protecția mediului și progresul tehnic.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) au obligația de a include în politica de dezvoltare aspectele privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj și produs.

Art. 23. –

Planurile de gestionare a deșeurilor, întocmite la nivel național, regional și județean potrivit prevederilor art. 8 și 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deșeurilor de ambalaje.

Art. 24. – Referințe în jurisprudență (1)10/01/2007 – Art. 24. a fost modificat prin Hotărâre 1872/2006

Achizițiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obținute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obținute din materiale reciclate.

Art. 25. –

Operatorii economici care desfășoară activități de colectare, transport, valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje se autorizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.14/04/2011 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

Art. 26. – 14/05/2011 – Art. 26. a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatori economici;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 și 12, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (3), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) și ale art. 18 alin. (3), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;Referințe în jurisprudență (3)10/01/2007 – litera a fost modificată anterior prin Hotărâre 1872/2006

f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (6)-(9), (11), (13) și (15) și ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei.10/01/2007 – litera a fost modificată anterior prin Hotărâre 1872/2006

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(3) Ope
ratorii economici care, într-un an, nu își îndeplinesc în mod individual cel puțin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligați să își îndeplinească responsabilitățile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b).

(4) Licența de operare acordată operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează în cazul în care, în 2 ani consecutivi, aceștia nu îndeplinesc cel puțin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau obligațiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).

Art. 27. – 10/01/2007 – Art. 27. a fost modificat prin Hotărâre 1872/200614/05/2011 – Art. 27. a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează:

a) de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(3), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (13) și (15), art. 17 alin. (1)-(3) și art. 19 alin. (1);

b) de către personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru art. 10 alin. (5), art. 11, 12, art. 13 alin. (1) și art. 16 alin. (8);

c) de către personalul împuternicit al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și al Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 18 alin. (3);

d) de reprezentanții împuterniciți ai autorităților executive ale unităților administrativ-teritoriale pentru art. 20.

(2) Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) și de către operatorii economici autorizați potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu.

Art. 28. –

Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute la art. 26 și 27, se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. –

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 30. –

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 6 alin. (3) și a art. 7, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(3) Licențele de operare emise de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor în baza Hotărârii Guvernului nr. 349/2002, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii și criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje rămân valabile pe perioada pentru care au fost emise, cu posibilitatea revizuirii acestora de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

Art. 31. Abrogat(ă) 14/04/2011 – Art. 31. a fost abrogat prin Hotărâre 247/2011.

Art. 32. –

Ordinele prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 18 și art. 19 alin. (3) se emit în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta hotărâre transpune în legislația națională Directiva Parlamentului și Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendată prin Directiva Parlamentului și Consiliului 2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare și marcare a materialelor de ambalaj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 086/2005.

   
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

   
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga

București, 23 iunie 2005.

Nr. 621.

ANEXA Nr. 1 Reviste (1)

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR SPECIFICI

1. Semnificația termenilor:

a) acord voluntar – acord oficial încheiat între autoritățile publice competente și reprezentanții sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condițiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre;

b) operatori economici – referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții, distribuitorii, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;10/01/2007 – litera a fost modificată prin Hotărâre 1872/2006

c) ambalaj – orice obiect, indiferent de materialul din care este confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt:

c1) un obiect se consideră ambalaj dacă îndeplinește condițiile din definiție fără prejudiciul altor funcții pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conține, a susține sau a păstra produsul pe toată durata de viață a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.

Exemple ilustrative:

Sunt considerate ambalaje: cutiile pentru dulciuri, folia protectoare externă a carcasei de compact-disc.

Nu sunt ambalaje: vasele (ghivece) pentru flori destinate să conțină planta pe durata vieții acesteia, cutiile de scule, plicurile de ceai, stratul de ceară de pe brânzeturi, membranele mezelurilor;

c2) obiectele proiectate și destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum și obiectele „de unică folosință”, vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere, sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcția de ambalare.

Exemple ilustrative:

Sunt considerate ambalaje (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare): pungi de transport din plastic sau hârtie, farfurii și pahare de unică folosință, filme aderente, pungi pentru sandvișuri, folie de aluminiu.

Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacâmurile de unică folosință;

c3) componentele ambalajelor și elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agățate direct de produs sau atașate de acesta, care îndeplinesc funcții de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului și dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.

Exemple ilustrative:

Sunt considerate ambalaje: etichetele agățate direct de produs sau atașate acestuia.

Sunt considerate ca parte a ambalajului: peria de mascara care este parte a dispozitivului de închidere, etichetele adezive atașate altui ambalaj, capsele metalice, manșoanele din plastic, dispozitivele de măsurare-dozare care formează dispozitivul de închidere pentru detergenți;

d) ambalaj primar – ambalaj de vânzare – ambalaj conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziție;

e) ambalaj secundar – ambalaj grupat, supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de unități de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;

f) ambalaj terțiar – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a ușura manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

g) ambalaj reutilizabil – ambalaj refolosit pentru același scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin reachiziționare sau altfel.

Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piață atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conțină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.

Ambalajul reutilizabil se consideră deșeu de ambalaj când se înlătură, la sfârșitul duratei utile de viață. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deșeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.

Ambalajul reutilizabil nu se consideră ambalaj introdus pe piață atunci când este refolosit pentru ambalarea unui pro
dus și făcut disponibil din nou.

Cantitatea de deșeuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piața națională în anul respectiv;

h) ambalaj de desfacere – ambalaj care îndeplinește criteriul c2);

i) ambalaj compozit – ambalaj confecționat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, nici unul dintre aceste materiale neavând o pondere semnificativă pentru a putea fi încadrat la acel tip de material.

Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate.

j) colectare selectivă – colectarea deșeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale și/sau sortimente de materiale;

k) deșeuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de producție, din anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

l) deșeuri de ambalaje generate – cantitatea de ambalaje care devin deșeuri pe teritoriul național după ce acestea au fost utilizate pentru a conține, a proteja, a livra și a prezenta produse.

Deșeurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din producția de ambalaje și de materiale de ambalare ori din orice alt proces de producție.

Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv;

m) deșeuri de ambalaje reciclate – cantitatea de deșeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în țară, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;

n) deșeuri de ambalaje valorificate – cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în țară, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;

o) deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie se face în țară, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunității Europene;

p) gestionarea deșeurilor de ambalaj – gestionarea deșeurilor, așa cum este definită în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

Deșeurile de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, nu se consideră ca fiind deșeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor naționale din prezenta hotărâre;

q) obiectiv de reciclare – cantitatea totală de deșeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate;

r) obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea totală de deșeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generată;

s) prevenire – reducerea cantității și nocivității pentru mediu a materialelor și substanțelor utilizate în ambalaje și deșeuri de ambalaje, precum și a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în cadrul procesului de producție, comercializare, distribuție, utilizare și eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse și tehnologii curate;

t) reciclarea deșeurilor de ambalaje – operațiunea de reprelucrare într-un proces de producție a deșeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul inițial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie;Referințe în jurisprudență (1)

u) reciclare organică – tratarea aerobă (compostare) sau anaerobă (biometanizare), în condiții controlate, utilizându-se microorganisme, a părților biodegradabile ale deșeurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare organică;

v) reutilizarea ambalajelor – orice operație prin care un ambalaj care a fost conceput și creat pentru a putea îndeplini în cursul ciclului său de viață un număr minim de rotații este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgându-se sau nu la produsele auxiliare existente pe piață, care permit reumplerea ambalajului însuși; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deșeu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat;

w) sistem-depozit – sistem prin care cumpărătorul, la achiziționarea unui produs ambalat, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;14/04/2011 – litera a fost modificată prin Hotărâre 247/2011

x) valorificare – orice operație aplicabilă deșeurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. II B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

y) valorificarea energetică – utilizarea deșeurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directă, cu sau fără alte deșeuri, dar cu recuperare de căldură.

z) trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deșeu prin identificări înregistrate;14/04/2011 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 247/2011.

a1) introducere pe piața națională a unui produs – acțiunea de a face disponibil pe piață, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii și/sau utilizării. Produsele fabricate exclusiv pentru un operator economic care își aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piața națională de către acesta. Ambalajele produselor importate/achiziționate din țări ale Uniunii Europene de către operatorii economici, inclusiv ambalajele produselor destinate utilizării/consumului propriu, se consideră a fi introduse pe piața națională la momentul importului.14/04/2011 – litera a fost introdusă prin Hotărâre 247/2011.

2. Termenii definiți la pct. 1 se completează cu termenii definiți în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, și la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2 Reviste (1)

CERINȚE ESENȚIALE
privind compoziția și caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor14/04/2011 – paragraful a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

1. Cerințe esențiale specifice privind fabricarea și compoziția ambalajului:

a) ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul și greutatea acestuia să fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranță, igienă și acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cât și pentru consumator;

b) ambalajul va fi conceput, fabricat și comercializat într-un mod care să permită reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, și să reducă la minimum impactul negativ asupra mediului;14/04/2011 – litera a fost modificată prin Hotărâre 247/2011

c) ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conținutului de substanțe și materiale toxice și de alte substanțe periculoase în materialul de ambalare și în elementele sale, substanțe care se pot regăsi în emisiile, cenușa sau levigatul care rezultă din procesele de eliminare a deșeurilor de ambalaje.

2. Cerințe esențiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:

a) proprietățile fizice și caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rotații în condiții normale de utilizare preconizate;

b) ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigențele în materie de sănătate și de securitate;

c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină deșeu de ambalaj valorificabil.14/04/2011 – litera a fost modificată prin Hotărâre 247/2011

3. Cerințe esențiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:14/04/2011 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 247/2011

a) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în funcție de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;

b) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă ce să permită optimizarea valorificării de energie;14/04/2011 – litera a fost modificată prin Hotărâre 247/2011

c) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile;

d) ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a materialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă și apă.

ANEXA Nr. 3

SISTEM DE MARCARE ȘI IDENTIFICARE PENTRU AMBALAJE

ASistem de numerotare și abrevieri pentru mase plastice

       
  Materialul Abrevierile Numerotarea
  Polietilen tereftalat PET 1
  Polietilena de mare densitate HDPE 2
  Policlorura de vinil PVC 3
  Polietilena de mică densitate LDPE 4
  Polipropilena PP 5
  Polistiren PS 6
      7
     
      19

BSistem de numerotare și abrevieri pentru hârtie și plăci fibrolemnoase

       
  Materialul Abrevierile Numerotarea
  Carton ondulat PAP 20
  Carton neondulat PAP 21
  Hârtie PAP 22
      23
     
      39

CSistem de numerotare și abrevieri pentru metale

       
  Materialul Abrevierile Numerotarea
  Oțel FE 40
  Aluminiu ALU 41
      42
     
      49

DSistem de numerotare și abrevieri pentru materiale din lemn

       
  Materialul Abrevierile Numerotarea
  Lemn FOR 50
  Plută FOR 51
      52
     
      59

ESistem de numerotare și abrevieri pentru materiale textile

       
  Materialul Abrevierile Numerotarea
  Bumbac TEX 60
  Iută TEX 61
      62
     
      69

FSistem de numerotare și abrevieri pentru sticlă

< /tr>

       
  Materialul Abrevierile Numerotarea
  Sticlă incoloră GL 70
  Sticlă verde GL 71
  Sticlă brună GL 72
      73
     
      79

GSistem de numerotare și abrevieri pentru compozite

       
  Materialul Abrevierile*) Numerotarea
  Hârtie și carton/diverse metale   80
  Hârtie și carton/plastic   81
  Hârtie și carton/aluminiu   82
  Hârtie și carton/tablă galvanizată   83
  Hârtie și carton/plastic/aluminiu   84
  Hârtie și carton/plastic/aluminiu/tablă galvanizată   85
      86
     
      89
  Plastic/aluminiu   90
  Plastic/tablă galvanizată   91
  Plastic/diverse metale   92
      93
      94
  Sticlă/plastic   95
  Sticlă/aluminiu   96
  Sticlă/tablă galvanizată   97
  Sticlă/diverse metale   98
      99

*) Compozite: C plus abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/).

ANEXA Nr. 4 Referințe în jurisprudență (1)10/01/2007 – ANEXA Nr. 4 a fost modificată prin Hotărâre 1872/200614/04/2011 – ANEXA Nr. 4 a fost modificată prin Hotărâre 247/2011

ETAPIZAREA 
obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de material de ambalare, la nivel național, pentru perioada 2007-2012 și începând cu anul 2013

                 
  Anul Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de material Obiectivul global de valorificare prin reciclare*)
(%)
Obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie **)
(%)
  Hârtie și carton
(%)
Plastic 
(%)
Sticlă 
(%)
Metale 
(%)
Lemn 
(%)
  2007 15 10 22 15 5 28 34
  2008 60 11 32 50 7 33 40
  2009 60 12 38 50 9 38 45
  2010 60 14 44 50 12 42 48
  2011 60 16 48 50 15 46 53
  2012 60 18 54 50 15 50 57
  2013 60 22,5 60 50 15 55 60

*) Procentajul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje.

**) Procentajul minim din greutatea deșeurilor de ambalaje.

NOTĂ:

Ambalajele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

ANEXA Nr. 5*)

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

   
  Tabelul nr. 1
  Cantitățile de deșeuri de ambalaje generate în România și valorificate
sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie în România sau în terțe țări
   
  – tone –
                     
                   
  Material Deșeuri de ambalaje generate Valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
  Reciclare materială Alte forme de reciclare Total reciclare Valorificare energetică Alte forme de valorificare Incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie Total valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
    (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
  Sticlă                
  Plastic                
  Hârtie – carton                
  Metal Aluminiu                
  Oțel                
  Total                
  Lemn                
  Altele                
  Total                
   
  Notă:
  1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice și trebuie explicate în descrierea metodologiei.
                         
  2. Câmpurile   : Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute.
   
  Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
       
  3. Câmpurile   : Furnizar
ea datelor este voluntară.
   
  4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
  5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică dar excluzând reciclarea materială.
  6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) și (c).
  7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea și valorificarea energetică.
  8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) și (g).
  9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).
  10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a).
  11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.
   
  Tabelul nr. 2
  Cantitățile de deșeuri de ambalaje trimise în state membre ale Uniunii Europene sau exportate în afara
Comunității Europene în vederea valorificării sau incinerării
în instalații de incinerare cu recuperare de energie
   
  – tone –
               
  Material Deșeuri de ambalaje trimise în State Membre UE sau exportate către țări din afara Comunității pentru:
  Reciclare materială Alte forme de reciclare Valorificare energetică Alte forme de valorificare Incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
  Sticlă          
  Plastic          
  Hârtie Carton          
  Metal Aluminiu          
  Oțel          
  Total          
  Lemn          
  Altele          
  Total          
   
  Notă:
  1. Datele din tabel se referă numai la cantitățile aferente obligațiilor rezultate din prezenta hotărâre. Acestea sunt subscrise datelor furnizate în tabelul 1. Tabelul are doar scop informativ.
                         
  2. Câmpurile   : Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări grosiere.
   
  Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
       
  3. Câmpurile   : Furnizarea datelor este voluntară.
   
  4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
   
  Tabelul nr. 3
  Cantitățile de deșeuri de ambalaje generate în alte state membre ale Uniunii Europene sau importate
din afara Comunității Europene în vederea valorificării sau incinerării în instalații
de incinerare cu recuperare de energie
               
  Material Deșeuri de ambalaje generate în State Membre UE sau importate din afara Comunității pentru:
  Reciclare materială Alte forme de reciclare Valorificare energetică Alte forme de valorificare Incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
  Sticlă          
  Plastic          
  Hârtie Carton          
  Metal Aluminiu          
  Oțel          
  Total          
  Lemn          
  Altele          
  Total          
   
  Notă:
  1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt conținute nici în tabelul 1 și nici în tabelul 2 și nu pot fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor naționale.
       
  2. Câmpurile   : Furnizarea datelor este voluntară.
   
  3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns