fbpx

Hotărârea nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

Guvernul României

Hotărârea nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

În vigoare de la 22 iulie 2002 până la 19 iulie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 621/2005.

Consolidarea din data de 19 iulie 2005 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 23 aprilie 2002

Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2002; HG 899/2004.
Ultimul amendament în 17 ianuarie 2005

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, precum și ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –

(1) Prezenta hotărâre reglementează gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranța, protecția sănătății și igiena produselor ambalate, cerințelor de transport și prevederilor privind gestionarea deșeurilor periculoase.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Art. 2. – Referințe în jurisprudență (1)04/08/2004 – Art. 2. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Art. 3. –

În sensul prezentei hotărâri, semnificația termenilor specifici utilizați este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. –

(1) Activitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje are la bază principiile generale prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

(2) Principiile specifice activității de gestionare a deșeurilor de ambalaje sunt:

a) prevenirea producerii de deșeuri de ambalaje;

b) reutilizarea ambalajelor;

c) reciclarea deșeurilor de ambalaje;

d) alte forme de valorificare a deșeurilor de ambalaje, care să conducă la reducerea cantităților eliminate prin depozitare finală.

Art. 5. –

Se admite introducerea pe piață numai a ambalajelor care îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Este interzisă obstrucționarea introducerii pe piață a ambalajelor care îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa nr. 2.04/08/2004 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 899/2004.

Art. 6. – 04/08/2004 – Art. 6. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(1) Se consideră că sunt respectate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2 dacă ambalajele sunt conforme cu:

a) standardele române sau standardele naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde europene armonizate;

b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista se actualizează periodic.

(3) Asociația de Standardizare din România va comunica Comisiei Europene textul standardelor române, prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerințelor specificate în prezentul articol.

*) Potrivit art. II, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, intră în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 61. – 04/08/2004 – Art. 6^1 . a fost introdus prin Hotărâre 899/2004.

(1) Ministerul Economiei și Comerțului notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care intenționează să adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu excepția celor de natură fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformităților cu prevederile comunitare.

(2) Obligația de notificare se aplică și specificațiilor tehnice aferente măsurilor de natură fiscală care încurajează conformarea cu specificațiile tehnice respective.

*) Potrivit art. II, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, art. 6din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, intră în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 7. –

(1) Agenții economici sunt obligați să introducă pe piață numai ambalaje la care suma nivelurilor concentrației de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent, prezente în ambalaj sau în componentele acestuia, nu depășește următoarele valori, astfel:

a) 600 părți per milion raportat la greutate, în termenul maxim de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

b) 250 părți per milion raportat la greutate, în termenul maxim de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

c) 100 părți per milion raportat la greutate, în termenul maxim de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conținut de plumb.

(3) Mai sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele fabricate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, care pot fi introduse pe piață pentru o perioadă de maximum 5 ani.

(4) Alte excepții de la prevederile alin. (1), care transpun derogări stabilite de Uniunea Europeană, se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului.04/08/2004 – alineatul a fost introdus prin Hotărâre 899/2004.

Art. 8. –

(1) Agenții economici producători de ambalaje și/sau de produse ambalate, care utilizează un sistem de marcare și identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătățirii activităților de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, sunt obligați să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(2) Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă și trebuie să fie vizibilă, lizibilă și durabilă chiar și în cazul în care ambalajul este deschis.

Art. 9. –

(1) Agenții economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligați să ia măsurile necesare la fabricarea de ambalaje, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.

(2) Agenții economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să ia măsurile necesare în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(3) Agenții economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să organizeze un sistem pentru colectare, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin agenții economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(4) Agenții economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să asigure o distribuție optimă în teritoriu și o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare conform prevederilor alin. (3), astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(5) Agenții economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze consumatorii asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Art. 10. – 04/08/2004 – Art. 10. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Agenții economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să marcheze/să inscripționeze pe ambalaj/etichetă sintagma «ambalaj reutilizabil».

Art. 11. – 04/08/2004 – Art. 11. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Agenții economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze comercianții și/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj și să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării acestora.

Art. 12. –

(1) Agenții economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să primească ambalajele reutilizabile la schimb sau să ramburseze cumpărătorului valoarea ambalajului restituit, plătită de acesta la achiziționarea produsului ambalat.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(2) Obligația se limitează la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care aceștia le comercializează.

Art. 13. – Referințe în jurisprudență (3)

(1) Obiectivele naționale privind valorificarea și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, ce vor fi atinse până la 31 decembrie 2006, sunt următoarele:04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

a) valorificarea unui procent de minimum 50% din greutatea deșeurilor de ambalaje;

b) reciclarea unui procent de minimum 25% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaj, cu un procent minim de 15% din greutatea fiecărui tip de material de ambalaj.

(2) Obiectivele de valorificare și reciclare prevăzute la alin. (1) se realizează etapizat, conform prevederilor anexei nr. 4.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Art. 14. – Referințe în jurisprudență (3)04/08/2004 – Art. 14. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(1) Pentru atingerea obiectivelor naționale, agenții economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale prevăzute în anexa nr. 4, după cum urmează:

a) agenții economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare și terțiare ce ambalează produsele lor în momentul introducerii pe piață;

b) agenții economici care ambalează produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piață;

c) agenții economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piață.

(2) Obiectivele de valorificare, respectiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje, se pot realiza prin una dintre următoarele modalități:Referințe în jurisprudență (2)

a) individual;

b) prin transferarea acestei responsabilități către o persoană juridică autorizată în acest scop de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

(3) Procedura și criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului.

(4) Valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizate încât să nu introducă bariere în calea comerțului.

Art. 15. – 04/08/2004 – Art. 15. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(1) Agenții economici care introduc pe piață ambalaje, agenții economici prevăzuți la art. 14 alin. (1), autoritățile și instituțiile administrației publice locale, precum și agenții economici care preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării, respectiv reciclării, au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor informații privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

(2) În situația prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. b), obligația furnizării informațiilor revine persoanei juridice autorizate.

(3) La solicitarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, agenții economici, autoritățile și instituțiile administrației publice locale trebuie să dovedească, prin documente, corectitudinea datelor raportate.

Art. 16. – 04/08/2004 – Art. 16. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Procedura de raportare, tipul datelor și informațiilor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 5 alin. (1), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

Art. 17. – 04/08/2004 – Art. 17. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(1) Autoritățile și instituțiile administrației publice locale asigură colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație, prin:

a) servicii publice de salubrizare, conform legislației în vigoare;

b) spații amenajate și dotate, prin amplasarea de containere adecvate.

(2) Autoritățile și instituțiile administrației publice locale asigură organizarea valorificării cantităților de deșeuri de ambalaje colectate selectiv conform alin. (1).

Art. 18. – 04/08/2004 – Art. 18. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(1) Deținătorii de deșeuri de ambalaje, instituții publice, asociații, fundații și persoane fizice, au următoarele obligații:

a) să depună selectiv deșeurile de ambalaje în containere diferite, inscripționate în mod corespunzător, amplasate special de către autoritățile administrației publice locale; sau

b) să predea deșeurile de ambalaje la agenții economici specializați.

(2) Agenții economici deținători de deșeuri de ambalaje au obligația să asigure valorificarea și, respectiv, reciclarea acestora prin mijloace proprii sau prin predare către agenți economici specializați.

Art. 19. – 04/08/2004 – Art. 19. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Educației și Cercetării, precum și agenții economici care introduc pe piață produse ambalate au obligația să promoveze campanii de informare și educare în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Art. 20. – 04/08/2004 – Art. 20. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor publică informări privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și transmite informații celorlalte autorități competente, la cerere, precum și organismelor internaționale interesate, conform prevederilor anexei nr. 5.

Art. 21. –

(1) Ministerul Economiei și Comerțului propune programe de cercetare având ca obiect fabricarea și compoziția ambalajului, caracterul reutilizabil al ambalajului și caracterul valorificabil al acestuia.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(2) Programele prevăzute la alin. (1) se includ în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, se revizuiesc și se actualizează la maximum 4 ani, luându-se în considerare condițiile economice, de protecție a mediului și progresul tehnic.

Art. 22. – 04/08/2004 – Art. 22. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Prevederile anexelor nr. 1-5 se actualizează prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului economiei și comerțului, în funcție de obligațiile ce revin României prin adoptarea acquisului comunitar, respectiv de perioadele de tranziție negociate.

Art. 23. –

Planurile de gestionare a deșeurilor, întocmite la nivel național, județean și local, în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deșeurilor de ambalaje.

Art. 24. –

Achiziționarea din fonduri publice de produse din hârtie, carton și mase plastice se face după caz, acordându-se prioritate produselor obținute din materiale reciclate.

Art. 25. –

Agenții economici care desfășoară activități de colectare, transport, valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje se autorizează în conformitate cu prevederile Legii protecției mediului ~nr. 137/1995~, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului ~nr. 16/2001~ privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată cu modificări prin Legea ~nr. 465/2001~, după caz.04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Art. 26. – 04/08/2004 – Art. 26. a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru instituții publice, asociații și fundații;

b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5), art. 10 și 11, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și (3) și art. 18 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (1), cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1), cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.

Art. 27. –

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop, din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor – pentru art. 15, de către personalul împuternicit, la nivel teritorial al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Autorității Naționale de Control – pentru art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 18 alin. (1) și (2) și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – pentru art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), (3) și (5), art. 10, art. 11 și art. 12 alin. (1).04/08/2004 – alineatul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 26 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 271. – 04/08/2004 – Art. 27^1 . a fost introdus prin Hotărâre 899/2004.

Prezenta hotărâre transpune în legislația națională Directiva Parlamentului și Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, completată prin Decizia nr. 97/138/CE.

Art. 28. –

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 29. –

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul apelor și protecției mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Președintele Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat

București, 11 aprilie 2002.

Nr. 349.

ANEXA Nr. 1 04/08/2004 – ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin Hotărâre 899/2004

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR SPECIFICI

1. Semnificația termenilor:Referințe în jurisprudență (1)

a) acord voluntar – acord oficial încheiat între autoritățile publice competente și reprezentanții sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condițiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre;

b) agenți economici – referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții și distribuitorii;Referințe în jurisprudență (2)

c) ambalaj – orice produs, indiferent de materialul din care este confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj;

d) ambalaj primar – ambalaj de vânzare – ambalaj conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator în punctul de achiziție;

e) ambalaj secundar – ambalaj grupat-supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vânzare, indiferent daca acesta este vândut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca el serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului;

f) ambalaj terțiar – ambalaj de transport – ambalaj conceput pentru a ușura manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

g) ambalaj reutilizabil – un ambalaj refolosit pentru același scop, a cărui returnare de către consumator ori comerciant este asigurată de plata unei sume-sistem depozit, prin reachiziționare sau altfel;

h) ambalaj de desfacere – ambalaj primar sau terțiar, ca de exemplu pungi din plastic ori carton pentru transportul cumpărăturilor, pungi pentru cadouri, pahare și tăvi de unică folosință, farfurii din plastic, carton de unică folosință sau alte recipiente necesare, care sunt în mod obișnuit umplute/utilizate în punctul ori zona de deservire;

i) colectare selectivă – colectarea deșeurilor de ambalaje pe tipuri de materiale și/sau sortimente de materiale;Referințe în jurisprudență (1)

j) deșeuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de producție, din anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;Referințe în jurisprudență (1)

k) gestionarea deșeurilor de ambalaj – gestionarea deșeurilor așa cum este definită în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

l) prevenire – reducerea cantității și nocivității pentru mediu a materialelor și substanțelor utilizate în ambalaje și deșeuri de ambalaje, precum și a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în cadrul procesului de producție, comercializare, distribuție, utilizare și eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse și tehnologii curate;

m) reciclarea deșeurilor de ambalaje – operațiunea de reprelucrare într-un proces de producție a deșeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul inițial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie;

n) reciclare organică – tratarea aerobă (compostare) sau anaerobă (biometanizare), în condiții controlate utilizându-se microorganisme, a părților biodegradabile ale deșeurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea în depozite nu poate fi considerată reciclare organică;

o) reutilizarea ambalajelor – orice operație prin care un ambalaj care a fost conceput și creat, pentru a putea îndeplini în cursul ciclului său de viață un număr minim de rotații, este reutilizat într-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgându-se sau nu la produse auxiliare existente pe piață care permit reumplerea ambalajului însuși; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni deșeu de ambalaj atunci când nu va mai putea fi reutilizat;

p) valorificare – orice operație aplicabilă deșeurilor de ambalaje, prevăzută în anexa nr. II B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001;

q) valorificare energetică – utilizarea deșeurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea directă, cu sau fără alte deșeuri, dar cu recuperare de căldură.

2. Termenii definiți la pct. 1 se completează cu termenii definiți în anexa nr. I A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, și la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2

CERINȚE ESENȚIALE
privind compoziția și caracterul reutilizabil și
recuperabil al ambalajelor

1. Cerințe esențiale specifice privind fabricarea și compoziția ambalajului:

a) ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul și greutatea acestuia să fie limitate la minimul necesar pentru a se asigura nivelul cerut de siguranță, igienă și acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cât și pentru consumator;

b) ambalajul va fi conceput, fabricat și comercializat într-un mod care să permită reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, și care să reducă la minimum impactul negativ asupra mediului;04/08/2004 – litera a fost modificată prin Hotărâre 899/2004

c) ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conținutului de substanțe și materiale toxice și de alte substanțe periculoase în materialul de ambalare și în elementele sale, substanțe care se pot regăsi în emisiile, cenușa sau levigatul care rezultă din procesele de eliminare a deșeurilor de ambalaje.

2. Cerințe esențiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:

a) proprietățile fizice și caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rotații în condiții normale de utilizare preconizate;

b) ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigențele în materie de sănătate și de securitate;

c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină deșeu de ambalaj recuperabil.

3. Cerințe esențiale specifice privind caracterul recuperabil al unui ambalaj:

a) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în funcție de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;

b) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă care să permită optimizarea recuperării de energie;

c) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile;

d) ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a materialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă și apă.

ANEXA Nr. 3

SISTEM
de marcare și identificare pentru ambalaje

A

Sistem de numerotare și abrevieri pentru mase plastice

Material Abrevieri Numerotare
Polietilen tereftalat PET 1
Polietilenă de mare densitate HDPE 2
Policlorură de vinil PVC 3
Polietilenă de mică densitate LDPE 4
Polipropilenă PP 5
Polistiren PS 6
7

19

B

Sistem de numerotare și abrevieri pentru hârtie și plăci fibrolemnoase

Material Abrevieri Numerotare
Carton ondulat PAP 20
Carton neondulat PAP 21
Hârtie PAP 22
23

39

C

Sistem de numerotare și abrevieri pentru metale

Material Abrevieri Numerotare
Oțel FE 40
Aluminu ALU 41
42

49

D

Sistem de numerotare și abrevieri pentru materiale din lemn

Material Abrevieri Numerotare
Lemn FOR 50
Plută FOR 51
52

59

E

Sistem de numerotare și abrevieri pentru materiale textile

Material Abrevieri Numerotare
Bumbac TEX 60
Iută TEX 61
62

69

F

Sistem de numerotare și abrevieri pentru sticlă

Material Abrevieri Numerotare
Sticlă incoloră GL 70
Sticlă verde GL 71
Sticlă brună GL 72
73

79

G

Sistem de numerotare și abrevieri pentru compozite

Material Abrevieri*) Numerotare
Hârtie și carton/diverse metale 80
Hârtie și carton/plastic 81
Hârtie și carton/aluminiu 82
Hârtie și carton/tablă galvanizată 83
Hârtie și carton/plastic/aluminiu 84
Hârtie și carton/plastic/aluminiu/tablă galvanizată 85
86

89
Plastic/aluminiu 90
Plastic/tablă galvanizată 91
Plastic/diverse metale 92
93
94
Sticlă/plastic 95
Sticlă/aluminiu 96
Sticlă/tablă galvanizată 97
Sticlă/diverse metale 98
99

*) Compozite: C plus abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/ ).

ANEXA Nr. 4 Referințe în jurisprudență (1)04/08/2004 – ANEXA Nr. 4 a fost modificată prin Hotărâre 899/2004

ETAPIZAREA
obiectivelor de valorificare și, respectiv, reciclare pentru
agenții economici prevăzuți la art. 14 alin. (1) din
hotărâre, pe perioada 2004-2006

Anul Valorificare*)
(%)
Reciclare**)
(%)
2004 15 12
2005 30 20
2006***) 50 25

*) Procentul minim din greutatea deșeurilor de ambalaje.

**) Procentul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje.

***) Cu un procent minim de reciclare de 15% din greutatea fiecărui tip de material de ambalaj.

NOTA: Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

ANEXA Nr. 5

Tabelul 1

CANTITATEA
de ambalaje introduse pe piață

– tone –
Materialul Producție de ambalaje goale Importuri (ambalaje goale+ ambalaje pline) Exporturi (ambalaje goale+ ambalaje pline) Cantitatea introdusă pe piață (2+3-4)
1 2 3 4 5
Sticlă
Plastic PET ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
PE ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
PVC ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
PP ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
PS ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Altele ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Total:
Hârtie și carton
Metale Oțel ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Aluminiu ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Total:
Compozite ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Lemn ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Altele ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
TOTAL:

NOTĂ:

Coloanele 2, 3 și 4 se completează în cazul în care metodologia folosită pentru completarea coloanei 5 se referă la statistica producției, a importurilor.

Coloanele 3 și 4 pot fi defalcate în ambalaje goale și pline.

Spațiile gri (umbrite) se completează opțional.

Datele privind compozitele pot fi incluse conform materialului predominant din greutatea totală sau specificate separat.

Tabelul 2

AMBALAJE REUTILIZABILE
Materialul Tipul ambalajului Produsul Cantitatea de produs în ambalaj reutilizabil Cantitatea totală de produs în ambalaj reutilizabil și în același tip de ambalaj de unică folosință Unitatea de reutilizare în circuit*) Numărul de rotații anual**) Durata de viață Unitatea de același tip de ambalaj de unică folosință pe piață
Sticlă sticle/ butelii băuturi
altele
containere ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
Plastice bidoane – butoaie > 20 l – < 250 l alimentare
nealimentare
butoaie > 250 l alimentare
nealimentare
saci mari ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
butelii băuturi
altele
cutii ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
containere ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
navete ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
paleți ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
Carton cutii (lăzi) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
butoaie ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
containere ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
paleți ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
Metale Oțel bidoane < 50 l alimentare
nealimentare
bidoane > 50 l – < 300 l alimentare
nealimentare
Aluminiu bidoane < 50 l alimentare
nealimentare
bidoane > 50 l – < 300 l alimentare
nealimentare
Lemn lăzi/cutii ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
navete ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
bidoane ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
paleți ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
boxpaleți ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░

*) Tabelul 2 se completează opțional.04/08/2004 – nota a fost introdusă prin Hotărâre 899/2004.

*) Numărul de unități care circulă prin sistemul de returnare.

**) Numărul mediu anual de rotații efectuat de unități.

NOTĂ:

Se completează coloanele privind tipurile și produsele de ambalare, relevante din punct de vedere al reutilizării ambalajului la nivel național.

Dacă sunt disponibile date privind articolele generale – băuturi/alimentare/nealimentare – pot fi defalcate în element generic ca: apă minerală, băuturi răcoritoare, lapte, băuturi alcoolice, carne, pește, detergent praf etc.

Spațiile negre sunt considerate nerelevante în toate cazurile.

Cantitățile referitoare la băuturi/lichide vor fi exprimate în litri, iar cele referitoare la celelalte cazuri, în kg.

Tabelul 3

CANTITĂȚI
de deșeuri de ambalaje (tone) rezultate și gestionate în România
– tone –
Materialul Total Sortat pentru reciclare Recuperate prin Eliminare prin:
reciclare organică alte forme de reciclare total reciclat (3+4) recuperare energie alte forme de valorifi care total valorifi care incinerare depozitare controlată
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sticlă ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––-
Plastic PET –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
PE –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
PVC –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
PP –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
PS –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
Altele –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
Total: ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––-
Carton ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––-
Metale aluminiu –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
oțel –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
Total: ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––-
Compozite –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
Lemn –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
Altele –– ––– ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––- –––-
TOTAL: ––– ––– ––– –––- –––- –––- –––-

04/08/2004 – tabelul a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

NOTĂ:05/06/2002 – nota a fost introdusă prin Rectificare din 05/06/2002.

Datele corespunzătoare tabelului 3 pot fi defalcate în municipale și nemunicipale.

Coloana „total” – obligatoriu. Coloana „sortat pentru reciclare” – opțional.

Coloanele „reciclare organică” și „alte forme de reciclare” – opțional. Coloana „total reciclat (3+4)” – obligatoriu.

Coloanele „recuperare energie” și „alte forme de recuperare” – opțional.

Coloana „total valorificare” – obligatoriu.04/08/2004 – paragraful a fost modificat prin Hotărâre 899/2004

Coloanele „incinerare” și „depozitare controlată” – opțional.

Datele referitoare la defalcarea pe categorii de plastic, de metale, cele referitoare la compozite și lemn – opțional.

Datele privind compozitele pot fi incluse conform materialului predominant, după greutatea totală, sau specificate separat.

Spațiile negre sunt considerate nerelevante în toate cazurile. Spațiile gri (umbrite) se completează opțional.

Inapoi la pagina principala

 
Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns