fbpx

Hotarare – Tribunalul BRĂILA – Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal (F7 COM+CA) – Hotărâre nr. 1539/2011 din 31/05/2011 – Contencios administrativ și fiscal – anulare act administrativ – restituire taxe de mediu pentru sacose personalizate

Hotărâre nr. 1539/2011 din 31/05/2011 – Contencios administrativ și fiscal – anulare act administrativ
Tribunalul BRĂILA – Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal (F7 COM+CA)

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Codul operatorului de date personale: 4481

 

 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL B_____ SECTIA COMERCIALA

SI C_________ ADMINISTRATIV

SENTINȚA Nr. 1539/ Fca

Ședința publică de la 31 Mai 2011

P_________ – G______ E____ V_____

Grefier – M____ G____

La ordine fiind pronunțarea acțiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta ________________ SRL B_____ , cu sediul în B_____, ____________________.88, județul B_____, în contradictoriu cu pârâta Administrația F_______ pen tru M____ , cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.294, _________________ 6, având ca obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 24 mai 2011 ale căror susțineri au fost consemnate prin încheierea de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța în temeiul art.260 Cod procedură civilă a amânat pronunțarea la data de 31 mai 2011.

TRIBUNALUL

Asupra acțiunii în contencios administrativ de față;

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel G_____ sub nr.XXXXXXXXXXX, reclamanta ________________ SRL B_____, în contradictoriu cu pârâta Administrația F_______ p_____ M____, a solicitat ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunța, să se dispună anularea deciziei nr.57/12.12.2007 emisă de pârâtă și restituirea sumelor reținute ca taxă de m____ p_____ produsele care nu sunt încadrate ca ambalaj.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că urmare a controlului efectuat la sediul său de către inspectorii de specialitate ai pârâtei s-a constatat că în perioada 07.06.2002 – 31.12.2003 nu a contribuit integral la fondul p_____ m____ motiv p_____ care, prin ra portul de inspecție fiscală nr. xxxxx/18.10.2007 și Decizia de impunere fiscală nr.xxxxx/18.10.2007 au fost calculate datorii bugetare în sumă de 95.851 lei fond m____ și 133 . 124 lei dobânzi și penalități de întârziere.

A precizat reclamanta că a contestat aceste acte însă pârâta a respins cererea sa prin decizia nr.57/12.12.2007 a cărei anulare o solicită prin prezenta acți une.

În esență, reclamanta a susținut că nu datorează sumele pretinse de pârâtă întrucât este o societate comercială al cărei obiect de activitate îl constituie producția de sacoșe personalizate cu sigla clienților și ambalaje din plastic (folie de împachetat sacoșele personalizate), p_____ acestea din urmă achitând deja fondul de m____.

Însă, în opinia sa, sacoșele personalizate nu sunt a mbalaje astfel cum sunt cele menționate de art.9 alin.1 lit.”d” din L egea nr.293/2002 și p_____ acestea nu trebuie să vireze taxa specială de 3% motiv p_____ care actele administrativ fiscale emise de pârâtă sunt nelegale.

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art.7 alin.1, art.8 alin.1, art.10 și art.11 din Legea nr.554/2004, O . U . G . nr.196/2005 și O . G . nr.92 /2003.

Prin întâmpinarea formulată în termen procedural, pârâta Administrația F_______ p_____ M____ a invocat excepția de necompetență materială a Curții de Apel G_____ considerând că , în raport de obiectul cererii și dispozițiile art.10 alin.1 din L egea nr.554/2004, instanța competentă să se pronunțe asupra legalității actului administrativ contestat este Tribunalul B_____.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acțiunii motivat de faptul că reclamanta a produs și comercializat folie p_____ ambalare, pungi, saci și sacoșe conform raportului de inspecție nr.xxxxx/18.10.2007 și în consecință trebuie să plătească o contribuție la fondul de m____ stabilită de art.9 alin.1 lit.”d” din L egea nr.2 9 3/2002. Cu privire la apărările reclamantei, pârâta a precizat că, în opinia sa, sacoșele personalizate se încadrează la categoria ambalajelor astfel cum sunt ale definite de Anexa 1 pct.1 lit.”b” și „d” din H . G . nr.349/2002.

Excepția de necompetență materială a fost respinsă de curte la termenul din data de 07.10.2008 p_____ considerentele reținute în încheierea de ședință de la fila 53.

În dosarul nr.XXXXXXXXXXX, instanța a administrat probele cu înscrisuri și expertiză judiciară contabilă.

Prin sentința nr.123/20.05.2009, Curtea de Apel G_____ a admis acțiunea dedusă judecății, a desființat în parte decizia de impunere fiscală nr.xxxxx/18.10.2007 emisă de pârâtă și a menținut obligațiile fiscale ale reclamantei până la limita sumei de 12.647 lei cu titlu de taxă de m____ și accesorii.

Împotriva acestei hotărâri, pârâta Administrația F_______ p_____ M____ a declarat recurs care a fost admis prin Decizia nr.1969/20.04.2010 de Înalta Curte de Casație și Justiție, dispunându-se totodată casarea sentinței nr.123/15.05.2009 și înaintarea dosarului spre competentă soluționare la Tribunalul B_____ – Secția contencios administrativ și fiscal.

Instanța de recurs a reținut în considerentele deciziei că prevederile art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004 se interpretează în sensul că trebuie îndeplinite ambele criterii cel valoric și cel privind rangul autorității emitente p_____ ca cererea să fie soluționată de c urtea de apel, situație care în speța analizată nu este îndeplinită.

Fiind investit cu soluționarea pe fond a acțiunii, Tribunalul B_____ a înregistrat cauza sub nr.XXXXXXXXXXXXX în cadrul căreia reclamanta a arătat că înțelege să-și însușească probele administrate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX.

Din examinarea actelor și lucrărilor dosarului, instanța reține următoarea situație de fapt:

În perioada 11.07.2007 – 16.10.2007, inspectorii din cadrul Administrației F_______ p_____ M____ au efectuat un control la reclamantă în urma căruia au întocmit raportul de inspecție fiscală nr.xxxxx/18.10.2007 prin care s – a stabilit fond suplimentar de m____ suma de 95.851 lei și accesoriile aferente de 133.158 lei întrucât reclamanta datorează cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate co nform art.9 alin.1 lit.”d” din L egea nr.293/2002. În consecință, s-a emis decizia de impunere nr.xxxxx/18.10.2007 potrivit că reia reclamanta trebuie să achite suma totală de 229.009 lei compusă din debitul de bază – contribuția suplimentară la fondul de m____ de 95.851 lei p_____ perioada 07.06.2002 – 31.12.2003, dobânzi de întârziere – 116.833 lei și penalități de întârziere – 16.325 lei calculate pana la 12.09.2007. .

Împotriva acestor acte reclamanta a formulat contestație pe cale administrativ – jurisdicțională potrivit art.205 și următoarele din Codul de procedură fiscală care a fost respinsă ca neîntemeiată prin Decizia nr.57/12.12.2007 p_____ aceleași considerente expuse de pârâtă în conținutul întâmpinării.

Analizând susținerile părților în raport de dispozițiile legale aplicabile, tribunalul urmează a stabili dacă reclamanta datorează contribuția la fondul de m____ și, implicit accesoriile aferente și p_____ sacoșele de plastic personalizate în sensul în care acestea se încadrează sau nu în categoria ambalaje.

În acest sens, se reține că, potriv i t Anexei 1 pct.1 lit.”b” din H . G . nr.349/2002 , act normativ în vigoare p_____ perioada analizată , ambalajul este definit ca fiind „orice produs, indiferent de materialul din care este confecționat ori de natura acestuia, destinat să cuprindă bunuri în scopul restituirii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării acestora, de la materii prime la produse procesate, de la producător pâ nă la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj” iar potrivit art.9 alin.1 lit.”d” și art.9/1 alin.2 din Legea nr.73/200 0 , fondul de m____ se constituie din o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători și importatori cu excepția celor utilizate p_____ medicamente, obligația calculării și vărsării sumelor rezultate revenind persoanelor fizice și juridice care desfășoară respectivele activități.

Or, sacoșele personalizate produse de reclamantă nu sunt destinate în scopurile menționate de legiuitor, respectiv acelea de reținere, protejare, manipulare, distribuție și prezentare ci în vederea vânzării lor ca produse finite către clienții săi. Prin urmare, reclamanta nu a produs ambalaje de mărfuri ci bunuri ce au fost ulterior vândute către terți comercianți care, la rândul lor au dat destinații diferite acestor mărfuri.

Sub un alt aspect, se observă că sacoșele în discuție reprezintă în esență accesorii ale mărfurilor cumpărate de consumatori dar, p_____ reclamantă este o marfă ce rezultă din procesul de producție având natura de bun principal.

Prin urmare, reclamanta nu avea obligația de a vira la fondul de m____ contribuția de 3% din valoarea sacoșelor personalizate și în consecință nu datorează această sumă calculată de pârâtă precum și accesoriile aferente.

Trebuie precizat însă că potrivit înscrisurilor de la dosar reclamanta a achitat pârâtei suma stabilită prin Decizia de impunere nr.xxxxx/18.10.2007 în cuantum total de 229.009 lei.

Potrivit raportului de expertiză contabilă întocmit de expertul judiciar Botosanche I___, valoarea sacoșelor personalizate comercializate de 3.063.687 lei astfel încât, în situația în care acestea nu vor fi considerate ambalaje, din debitul stabilit de pârâtă prin decizia de impunere trebuie scăzută suma totală de 216.362 lei compus din 91.910 lei – fond de m____, 108.789 lei dobânzi de întârziere și 15.663 lei penalități de întârziere, reclamanta datorând doar suma suplimentară de 12.647 lei.

La raportul de expertiză pârâta a formulat obiecțiuni care vizau aspecte de interpretare a textelor legale care sunt de competența instanței de judecată și nu _______________________________.

Tribunalul va ține cont de concluziile expertizei contabile doar cu privi re la calculele efectuate p_____ taxa de m____ și, în consecință, va observa că reclamanta trebuie să achite pârâtei suma de 12.647 lei, diferența de 216.362 lei nefiind datorată în conformitate cu Legea nr.73/2000.

Având în vedere considerentele expuse mai sus și prevederile legale menționate, instanța va aprecia că prezenta acțiune este fondată în parte și, în temeiul art.18 alin.1 din Legea nr.554/2004 în referire la art. 218 din Codul de procedură fiscală, o va admite ca atare.

  Pe cale de consecință, va dispune anularea parțială a Deciziei nr.57/12.12.2007 și va constata că reclamanta datorează taxă de m____ și accesoriile aferente în cuantum de 12.647 lei. Totodată, va dispune obligarea pârâtei la restituirea către reclamantă a sumei de 216.362 lei achitată de aceasta constând în 91.910 lei contribuție, 108.789 lei dobânzi și 15.663 lei penalități de întârziere.

Ca parte căzută în pretenții, pârâta va fi obligată, potrivit dispozițiilor art.274 din Codul de procedură civilă, la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată efectuate de aceasta pe parcursul procesului (taxă judiciară de timbru și timbru judiciar).

 

 

P_____ ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite în parte acțiunea formulată de reclamanta ________________ SRL B_____ , cu sediul în B_____, ____________________.88, județul B_____, în contradictoriu cu pârâta Administrația F_______ p_____ M____ , cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.294, _________________ 6.

Anulează parțial Decizia nr.57/12.12.2007 emisă de pârâta Administrația F_______ p_____ M____ .

Constată că reclamanta datorează taxa de m____ și accesoriile aferente în cuantum de 12.647 lei.

Obligă pârâta să restituie reclamantei suma totală de 216.362 lei compusă din 91.910 lei contribuție, 108.789 lei dobânzi și 15.663 lei penalități de întârziere.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă obligă pe pârâtă la plată către reclamantă a sumei de 39,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 31 mai 2011.

          P_________,

G______ E____ V_____ Grefier,

M____ G____

Red.G.E.V.

Dact.M.G.

4 ex/13.07.2011

Inapoi la pagina principala

 
Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns