fbpx

Hotarare – Curtea de Apel GALAȚI – Secția contencios administrativ și fiscal (Complet 3 R- CAF) – Hotărâre nr. 4488/2011 din 02/11/2011 – Contencios administrativ și fiscal – anulare act administrativ – privat pierde si trebuie sa plateasca pentru sacosele personalizate introduse pe piata

Hotărâre nr. 4488/2011 din 02/11/2011 – Contencios administrativ și fiscal – anulare act administrativ
Curtea de Apel GALAȚI – Secția contencios administrativ și fiscal (Complet 3 R- CAF)

 

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

 

CURTEA DE APEL G_____

SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 4488/2011

Ședința publică de la 02 Noiembrie 2011

Completul compus din:

P_________ S_______ C______ M_____

Judecător V_______ M______ D_______

Judecător E_____ L_____ P______

Grefier M______ D___

 

 

P_____ astăzi fiind amânată pronunțarea asupra soluționării recursului declarat de pârâta ADMINISTRAȚIA F_______ P_____ M____, sector 6, Splaiul Independenței nr. 294, ______________________ sentinței civile nr. 1539/FCA/31.05.2011 pronunțată de Tribunalul B_____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata reclamantă ________________ SRL  B_____, _________________. 88, județul B_____, având ca obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile și cuvântul pe fond au avut loc la termenul din data de 31.10.2011, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată și care face parte integrantă din prezenta hotărâre și când instanța, având nevoie de timp p_____ a delibera, a amânat pronunțarea la data de 02.11.2011, când a hotărât următoarele:

 

 

     C U R T E A

 

 

Asupra recursului în contencios administrativ de față;

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel G_____ sub nr.XXXXXXXXXXX, reclamanta ________________ SRL B_____, în contradictoriu cu pârâta Administrația F_______ p_____ M____, a solicitat ca, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunța, să se dispună anularea deciziei nr.57/12.12.2007 emisă de pârâtă și restituirea sumelor reținute ca taxă de m____ p_____ produsele care nu sunt încadrate ca ambalaj.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că urmare a controlului efectuat la sediul său de către inspectorii de specialitate ai pârâtei s-a constatat că în perioada 07.06.2002 – 31.12.2003 nu a contribuit integral la fondul p_____ m____ motiv p_____ care, prin raportul de inspecție fiscală nr.xxxxx/18.10.2007 și Decizia de impunere fiscală nr.xxxxx/18.10.2007 au fost calculate datorii bugetare în sumă de 95.851 lei fond m____ și 133.124 lei dobânzi și penalități de întârziere.

A precizat reclamanta că a contestat aceste acte însă pârâta a respins cererea sa prin decizia nr.57/12.12.2007 a cărei anulare o solicită prin prezenta acțiune.

În esență, reclamanta a susținut că nu datorează sumele pretinse de pârâtă întrucât este o societate comercială al cărei obiect de activitate îl constituie producția de sacoșe personalizate cu sigla clienților și ambalaje din plastic (folie de împachetat sacoșele personalizate), p_____ acestea din urmă achitând deja fondul de m____.

Însă, în opinia sa, sacoșele personalizate nu sunt ambalaje astfel cum sunt cele menționate de art.9 alin.1 lit.”d” din Legea nr.293/2002 și p_____ acestea nu trebuie să vireze taxa specială de 3% motiv p_____ care actele administrativ fiscale emise de pârâtă sunt nelegale.

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art.7 alin.1, art.8 alin.1, art.10 și art.11 din Legea nr.554/2004, O.U.G. nr.196/2005 și O.G. nr.92/2003.

Prin întâmpinarea formulată în termen procedural, pârâta Administrația F_______ p_____ M____ a invocat excepția de necompetență materială a Curții de Apel G_____ considerând că, în raport de obiectul cererii și dispozițiile art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004, instanța competentă să se pronunțe asupra legalității actului administrativ contestat este Tribunalul B_____.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea acțiunii motivat de faptul că reclamanta a produs și comercializat folie p_____ ambalare, pungi, saci și sacoșe conform raportului de inspecție nr.xxxxx/18.10.2007 și în consecință trebuie să plătească o contribuție la fondul de m____ stabilită de art.9 alin.1 lit.”d” din Legea nr.293/2002. Cu privire la apărările reclamantei, pârâta a precizat că, în opinia sa, sacoșele personalizate se încadrează la categoria ambalajelor astfel cum sunt ale definite de Anexa 1 pct.1 lit.”b” și „d” din H.G. nr.349/2002.

Excepția de necompetență materială a fost respinsă de curte la termenul din data de 07.10.2008 p_____ considerentele reținute în încheierea de ședință de la fila 53.

În dosarul nr.XXXXXXXXXXX, instanța a administrat probele cu înscrisuri și expertiză judiciară contabilă.

Prin sentința nr.123/20.05.2009, Curtea de Apel G_____ a admis acțiunea dedusă judecății, a desființat în parte decizia de impunere fiscală nr.xxxxx/18.10.2007 emisă de pârâtă și a menținut obligațiile fiscale ale reclamantei până la limita sumei de 12.647 lei cu titlu de taxă de m____ și accesorii.

Împotriva acestei hotărâri, pârâta Administrația F_______ p_____ M____ a declarat recurs care a fost admis prin Decizia nr.1969/20.04.2010 de Înalta Curte de Casație și Justiție, dispunându-se totodată casarea sentinței nr.123/15.05.2009 și înaintarea dosarului spre competentă soluționare la Tribunalul B_____ – Secția contencios administrativ și fiscal.

Instanța de recurs a reținut în considerentele deciziei că prevederile art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004 se interpretează în sensul că trebuie îndeplinite ambele criterii cel valoric și cel privind rangul autorității emitente p_____ ca cererea să fie soluționată de curtea de apel, situație care în speța analizată nu este îndeplinită.

Fiind investit cu soluționarea pe fond a acțiunii, Tribunalul B_____ a înregistrat cauza sub nr.XXXXXXXXXXXXX în cadrul căreia reclamanta a arătat că înțelege să-și însușească probele administrate în dosarul nr.XXXXXXXXXXX.

Prin sentința nr. 1539/31.05.2011 a Tribunalului B_____ a fost admisă în parte acțiunea formulată de reclamanta ________________ SRL B_____ în contradictoriu cu pârâta Administrația F_______ p_____ M____ .

S-a dispus anularea parțială a Deciziei nr.57/12.12.2007 emisă de pârâta Administrația F_______ p_____ M____.

S-a constatat că reclamanta datorează taxa de m____ și accesoriile aferente în cuantum de 12.647 lei.

A fost obligată pârâta să restituie reclamantei suma totală de 216.362 lei compusă din 91.910 lei contribuție, 108.789 lei dobânzi și 15.663 lei penalități de întârziere.

În temeiul art .274 Cod procedură civilă a fost obligată pârâta la plata către reclamantă a sumei de 39,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

  P_____ a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele:

În perioada 11.07.2007 – 16.10.2007, inspectorii din cadrul Administrației F_______ p_____ M____ au efectuat un control la reclamantă în urma căruia au întocmit raportul de inspecție fiscală nr.xxxxx/18.10.2007 prin care s-a stabilit fond suplimentar de m____ suma de 95.851 lei și accesoriile aferente de 133.158 lei întrucât reclamanta datorează cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate conform art.9 alin.1 lit.”d” din Legea nr.293/2002. În consecință, s-a emis decizia de impunere nr.xxxxx/18.10.2007 potrivit căreia reclamanta trebuie să achite suma totală de 229.009 lei compusă din debitul de bază – contribuția suplimentară la fondul de m____ de 95.851 lei p_____ perioada 07.06.2002 – 31.12.2003, dobânzi de întârziere – 116.833 lei și penalități de întârziere – 16.325 lei calculate pana la 12.09.2007..

Împotriva acestor acte reclamanta a formulat contestație pe cale administrativ – jurisdicțională potrivit art.205 și următoarele din Codul de procedură fiscală care a fost respinsă ca neîntemeiată prin Decizia nr.57/12.12.2007 p_____ aceleași considerente expuse de pârâtă în conținutul întâmpinării.

Analizând susținerile părților în raport de dispozițiile legale aplicabi le, tribunalul a apreciat că trebuie lămurit aspectul dacă reclamanta datorează contribuția la fondul de m____ și, implicit accesoriile aferente și p_____ sacoșele de plastic personalizate în sensul în care acestea se încadrează sau nu în categoria ambalaje.

În acest sens, a reținut că, potrivit Anexei 1 pct.1 lit.”b” din H.G. nr.349/2002, act normativ în vigoare p_____ perioada analizată, ambalajul este definit ca fiind „orice produs, indiferent de materialul din care este confecționat ori de natura acestuia, destinat să cuprindă bunuri în scopul restituirii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării acestora, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj” iar potrivit art.9 alin.1 lit.”d” și art.9/1 alin.2 din Legea nr.73/2000, fondul de m____ se constituie din o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători și importatori cu excepția celor utilizate p_____ medicamente, obligația calculării și vărsării sumelor rezultate revenind persoanelor fizice și juridice care desfășoară respectivele activități.

Or, sacoșele personalizate produse de reclamantă nu sunt destinate în scopurile menționate de legiuitor, respectiv acelea de reținere, protejare, manipulare, distribuție și prezentare ci în vederea vânzării lor ca produse finite către clienții săi. Prin ur mare, reclamanta nu a produs ambalaje de mărfuri ci bunuri ce au fost ulterior vândute către terți comercianți care, la rândul lor au dat destinații diferite acestor mărfuri.

Sub un alt aspect, a constatat că sacoșele în discuție reprezintă în esență accesorii ale mărfurilor cumpărate de consumatori dar, p_____ reclamantă este o marfă ce rezultă din procesul de producție având natura de bun principal.

Prin urmare, reclamanta nu avea obligația de a vira la fondul de m____ contribuția de 3% din valoarea sacoșelor personalizate și în consecință nu datorează această sumă calculată de pârâtă precum și accesoriile aferente.

Prima instanță a mai constatat că potrivit înscrisurilor de la dosar reclamanta a achitat pârâtei suma stabilită prin Decizia de impunere nr.xxxxx/18.10.2007 în cuantum total de 229.009 lei.

Potrivit raportului de expertiză contabilă întocmit de expertul judiciar Botosanche I___, valoarea sacoșelor personalizate comercializate de 3.063.687 lei astfel încât, în situația în care acestea nu vor fi considerate ambalaje, din debitul stabilit de pârâtă prin decizia de impunere trebuie scăzută suma totală de 216.362 lei compus din 91.910 lei – fond de m____, 108.789 lei dobânzi de întârziere și 15.663 lei penalități de întârziere, reclamanta datorând doar suma suplimentară de 12.647 lei.

La raportul de expertiză pârâta a formulat obiecțiuni care vizau aspecte de interpretare a textelor legale care sunt de competența instanței de judecată și nu _______________________________.

Tribunalul a ținut cont de concluziile expertizei contabile doar cu privire la calculele efectuate p_____ tax a de m____ și, în consecință, a observa t că reclamanta trebuie să achite pârâtei suma de 12.647 lei, diferența de 216.362 lei nefiind datorată în conformitate cu Legea nr.73/2000.

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs Administrația F_______ de M____, criticând-o sub aspectul greșitei interpretări și aplicări a dispozițiilor legale.

A arătat că reclamanta a produs și comercializat folie p_____ ambalare, pungi, saci și sacoșe conform raportului de inspecție nr.xxxxx/18.10.2007 și în consecință trebuie să plătească o contribuție la fondul de m____ stabilită de art.9 alin.1 lit.”d” din Legea nr.293/2002.

Î n opinia sa, sacoșele personalizate se încadrează la categoria ambalajelor astfel cum sunt ale definite de Anexa 1 pct.1 lit.”b” și „d” din H.G. nr.349/2002.

Ținând cont de prevederile legale invocate, de obiectul de activitate al reclamantei și analizând funcțiile principale pe care le îndeplinesc produsele fabricate, rezultă că reclamanta, în calitate de producător al sacoșelor personalizate, datorează contribuție la Fondul de M____. În caz contrar s-ar ajunge la situația ca nici producătorii sacoșelor personalizate să nu plătească contribuția datorată la Fondul de M____ și nici terții cărora le sunt comercializate, întrucât legea stabilește obligația de plată în sarcina producătorului.

A solicitat admiterea recursului și modificarea sentinței, cu consecința respingerii contestației ca nefondată.

Legal citată, reclamanta a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Verificând cauza prin prisma motivului de recurs invocat, dar și sub toate aspectele, conform art. 304 ind. 1 C .proc.civ., Curtea apreciază că recursul este întemeiat p_____ considerentele ce se vor arăta în continuare:

Potrivit Anexei 1 pct.1 lit.”b” din H.G. nr.349/2002, act normativ în vigoare p_____ perioada analizată, ambalajul este definit ca fiind „orice produs, indiferent de materialul din care este confecționat ori de natura acestuia, destinat să cuprindă bunuri în scopul restituirii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării acestora, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj” .

Conform Anexei I lit.” c „ din același act normativ , ambalajul  primar sau ambalaj de vânzare este  ambalajul conceput și realizat p_____ a îndeplini funcția de unitate de vânzare, p_____ utilizatorul final sau p_____ consumator în punctul de achiziție .

Pr
ima instanță face confuzie între scopul p_____ care este produs un bun și scopul comerciantului , reținând că reclamanta nu a produs ambalaje de mărfuri ci bunuri ce au fost ulterior vândute către terți comercianți care, la rândul lor au dat destinații diferite acestor mărfuri. Trebuie avut în vedere scopul bunului produs, respectiv de reținere, protejare, manipulare, distribuție și prezentare și nu scopul reclamantei, care este acela de a produce bunuri pe care să le vândă altor operatori cu scopul de a obține profit.

Nu se poate reține că terții care achiziționează de la reclamantă dau o altă destinație sacoșelor personalizate, ci destinația este aceeași, respectiv de reținere, protejare, manipulare, distribuție și prezentare a unor produse .

Produsele fabricate de reclamantă, respectiv sacoșe personalizate, pe care le comercializează către diferiți agenți economici, se încadrează în noțiunea de ambalaj, așa cum este definită în dispozițiile legale menționate anterior.

Potrivit art.9 alin. 1 lit.”d” din Legea 293/2002 privind aprobarea OUG 93/2001 p_____ modificarea și completarea Legii nr.73/2000, fondul de m____ se constituie din o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători și importatori cu excepția celor utilizate p_____ medicamente, obligația calculării și vărsării sumelor rezultate revenind persoanelor fizice și juridice care desfășoară respectivele activități.

Contribuabil la Fondul de M____ este deci producătorul de ambalaje, nu producătorul de bunuri ambalate, care achiziționează ambalajul de la producător. Reclamanta este responsabilă cu introducerea p_____ prima oară pe piață a produselor fabricate, deoarece produsul se face disponibil p_____ producătorii de bunuri în momentul achiziției de la aceasta , contra cost, în vederea utilizării la ambalarea bunurilor pe care aceștia le fabrică.

P_____ aceste considerente, apreciem că în mod eronat au fost interpretate și aplicate dispozițiile Anexei 1 pct.1 lit.”b”  și Anexei I lit.” c „din H.G. nr.349/2002.

Potrivit raportului de expertiză contabilă întocmit de expertul judiciar Botosanche I___, valoarea sacoșelor personalizate comercializate de 3.063.687 lei , iar fondul de m____ și accesoriile sunt în  suma totală de 216.362 lei compusă din 91.910 lei – fond de m____, 108.789 lei dobânzi de întârziere și 15.663 lei penalități de întârziere.

Potrivit răspunsului dat de expert la obiecțiunile formulate de Administrația F_______ de M____, la această sumă trebuie adăugată și suma de 1100 lei, din care 505 lei fond de m____ aferent livrărilor de sacoșe personalizate în perioada 1,2 octombrie 2003 și 605 lei accesorii aferente.

Întrucât în privința modului de calcul al contribuției la Fondul de M____ s-au strecurat erori , considerăm că remedierea acestei situații se poate face prin anularea parțială a Deciziei nr. 57 /12.12.2007 emisă de pârâtă, așa cum corect a dispus prima instanță.

P_____ aceste considerente, în conformitate cu art. 312 C .proc.civ. și art. 304 pct. 9 C .proc.civ., se va admite recursul declarat de pârâtă, se va modifica în parte sentința atacată și , în rejudecare:

Va constata că reclamanta datorează taxă de m____ și accesoriile aferente în cuantum de 217 472 lei, respectiv 92 415 lei taxă de m____, 109 328 lei dobânzi de întârziere și 15 729 lei penalizări de întârziere.

În consecință, va fi exonerată reclamanta de plata sumei de xxxxx lei, din care 3436 lei taxă de m____ și 8101 lei majorări.

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței recurate privind admiterea în parte a acțiunii  și anularea parțială a deciziei nr. 57 /12.12.2007 emisă de pârâtă.

 

P_____ ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Admite recursul paratei AFM București sector 6, Splaiul Independenței nr. 294, ______________________ sentinței civile nr. 1539/FCA/31.05.2011 pronunțată de Tribunalul B_____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata reclamantă ________________ SRL  B_____, _________________. 88, județul B_____ .

Modifică în parte sentința atacată și, în rejudecare:

Constata ca reclamanta datorează taxă de m____ și accesoriile aferente in cuantum de xxxxxx lei, respectiv xxxxx lei taxă de m____, 109.328 lei dobânzi de întârziere și 15.729 lei penalizări de întârziere.

E xonerează reclamanta de plata sumei de 11.537 lei din care 3436 lei taxa de m____ și 8101 lei majorări.

M entine celelalte dispozitii ale sentinței recurate, privind admiterea în parte a acțiunii și anularea partiala a deciziei 57/2007 și inlatura dispozitiile contrare prezentei decizii.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședința publică de la 02 Noiembrie 2011 .

 

 

P_________,

S_______ C______ M_____

Judecător,

V_______ M______ D_______

Judecător,

E_____ L_____ P______

 

Grefier,

M______ D___

 

 

 

PEL/09.11.2011 DMC/2 ex/18.11.2011 Fond: G. E V_____

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns