fbpx

Ordonanța nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Guvernul României

Ordonanța nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 02 septembrie 2013

Consolidarea din data de 01 ianuarie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 30 august 2013

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 384/2013.
Ultimul amendament în 11 ianuarie 2014.

Alege altă consolidare⇒.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. –

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1. –

Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.”

2. La articolul 3 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:

g) analizează și selectează proiectele obiectivelor de investiții înaintate de ministerele beneficiare, finanțate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioa
re;

h) desfășoară activități de control la operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor privind deșeurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate.”

3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului cooperează cu autorități și instituții publice ale statului, ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu persoane juridice și/sau fizice, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.”

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 4. –

(1) Administrația Fondului este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat.

(2) Președintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(3) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului, președintele emite dispoziții.

(4) Președintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează și reprezintă Administrația Fondului în relațiile cu terții, precum și în justiție, numește și eliberează din funcție personalul acesteia, în condițiile legii.

(5) Președintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Președintele Administrației Fondului poate delega atribuțiile sale unui vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcții de conducere din cadrul Administrației Fondului, în condițiile legii.

(7) Vicepreședintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(8) Administrația Fondului dispune de personal propriu contractual care asigură funcțiile de conducere, de execuție și de control, potrivit regulamentului de organizare și funcționare propriu.

(9) Salarizarea personalului Administrației Fondului se face potrivit legii.

(10) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administrația Fondului are următoarele structuri de decizie:

a) Comitetul de avizare;

b) Comitetul director.”

5. La articolul 5 alineatul (1)litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru sănătate, autorității publice centrale pentru agricultură, precum și doi reprezentanți ai autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort, un reprezentant al Departamentului pentru Energie și un reprezentant al Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură, împuterniciți prin ordin al ministrului delegat.”

6. La articolul 9 alineatul (1)literele c)d)p)r) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;

d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p) o contribuție de 100 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale și asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare și cantitatea efectiv încredințată spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuția se calculează prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantitățile de deșeuri municipale și asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deșeurilor aprobate în condițiile legii;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r) timbrul de mediu pentru autovehicule;

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare.”

7. La articolul 9 alineatul (1), după litera ș) se introduc patru noi litere, literele t), ț), u) și v), cu următorul cuprins:

t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;

ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

u) contravaloarea în lei a sumei obținute în urma scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;

v) o contribuție de 2 lei/kg aplicată pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a respectivelor deșeuri și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind valorificate.”

8. La articolul 10alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) și i) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deșeurilor de ambalaje, prevăzut în anexa nr. 3, și a obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevăzut în legislația în vigoare.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) și i) sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje, respectiv de anvelope introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantitățile de anvelope uzate gestionate.”

9. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

(51) În cazul introducerii pe piața națională, prin achiziții intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării sau consumului propriu, a substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.”

10. La articolul 10alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

(7) Administrația Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), înregistrați drept contribuabili la Fondul pentru mediu.”

11. La articolul 11alineatele (1)(2) și (22) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 11. –

(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) și s) se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) și p) se declară și se plătesc anual de către persoanele juridice și fizice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(22) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) și v) se stabilesc prin decizie și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.”

111. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:11/01/2014 – punctul a fost introdus prin Lege 384/2013.

«Art. 13. –

(1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanțarea proiectelor și programelor-pilot și a următoarelor categorii de proiecte și programe pentru protecția mediului:»

12. La articolul 13 alineatul (1)literele c)e)l) –n)p) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:

c) gestionarea deșeurilor;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) managementul integrat al zonei costiere;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l) aplicarea de tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui și cogenerare de înaltă eficiență, fără a se limita la acestea;

m) efectuarea de monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;

n) modernizarea și reabilitarea grupurilor energetice; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitățile din mediul urban;”.

13. La articolul 13 alineatul (1), după litera v) se introduc patru noi litere, literele w), x), y) și z), cu următorul cuprins:

w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;

x) îmbunătățirea utilizării eficiente a energiei în clădiri;

y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură;

z) managementul deșeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.”

14. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

(21) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizează după cum urmează:

a) 98% pentru investiții verzi;

b) 2% pentru campanii de informare și conștientizare, precum și pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.

(22) Prin investiții verzi se înțelege acele investiții prin care se finanțează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

(23) Sumele prevăzute la alin. (21) lit. a) pentru investiții verzi se utilizează pentru finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) și w).

(24) Suma rezultată din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ț) este utilizată în vederea finanțării investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

15. La articolul 13alineatele (3)(4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice și de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unități administrativ-teritoriale și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociații de dezvoltare intercomunitară, instituții publice, institute/instituții de cercetare, dezvoltare, inovare, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare și exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetație forestieră, operatori economici, ocoale silvice, asociații de proprietari, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

(4) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1), cu excepția celor prevăzute la lit. d), m), o), p), t) și v), se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și schimbărilor climatice.

(5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t) și v), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului și schimbărilor climatice.”

16. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Proiectele selectate pentru a fi finanțate și sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.”

17. La articolul 13, după alineatul (51) se introduc două noi alineate, alineatele (52) și (53), cu următorul cuprins:

(52) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (21) lit. a) pot fi:

a) operatori economici;

b) autorități ale administrației publice centrale și locale.

(53) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, conștientizare și studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la alin. (21) lit. b), pot fi:

a) autoritățile administrației publice centrale și locale;

b) organizații neguvernamentale;

c) unități ale sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare.”

171. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:11/01/2014 – punctul a fost introdus prin Lege 384/2013.

«Art. 14. –

(1) Nu sunt considerați eligibili solicitanții proiectelor depuse de administrația Fondului pentru mediu care nu și-au achitat obligațiile fiscale către stat și către Fondul pentru mediu, precum și cei care sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.»

18. La articolul 15alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Nedepunerea la termen a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, și cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice.”

19. La articolul 16 alineatul (1)litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului și/sau al Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (2) și (4);”.

20. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 19. –

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.”

21. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.

22. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță.

23. Anexa nr. 4 se abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.

24. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „autoritatea publică centrală pentru mediu și păduri” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.”

Art. II. –

(1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. s) și v), art. 10 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (1) și (2), anexa nr. 3, precum și prevederile referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonanțe, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.11/01/2014 – alineatul a fost modificat prin Lege 384/2013

(11) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), precum și anexa nr. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonanțe, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.11/01/2014 – alineatul a fost introdus prin Lege 384/2013.

(2) Prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. –

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

*11/01/2014 – paragraful a fost introdus prin Lege 384/2013.

Reglementările tehnice cuprinse în prezenta ordonanță respectă procedura de notificare prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998, de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998, precum și de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE97/23/CE98/34/CE2004/22/CE2007/23/CE2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei nr. 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 316 din 14 noiembrie 2012.11/01/2014 – paragraful a fost introdus prin Lege 384/2013.

   
  PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Lucia Ana Varga
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
Radu Podgorean,
secretar de stat
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
p. Ministrul delegat pentru energie,
Marcel Popa,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 27 august 2013.

Nr. 31.

ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005)11/01/2014 – ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin Lege 384/2013

Taxele încasate pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare, în anul 2017 și începând cu anul 2018

     
  Anul Taxa
(lei/tonă)
  2017 80
  Începând cu anul 2018 120

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005)

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de ambalare, începând cu anul 2013

                     
    Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material1) (%) Obiectiv global de valorificare prin reciclare2) (%) Obiectiv global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie3) (%)
  Anul Hârtie carton Plastic Sticlă Metal Lemn
      Total Din care pentru PET   Total Din care pentru Al  
  începând cu 1.09.2013 60 22,5 55 60 50 21 15 55 60

1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conținut în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.

2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.

3) Procentajul minim din masa tuturor deșeurilor de ambalaje conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns