fbpx

Ordonanța de urgență nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 30 iunie 2016

Consolidarea din data de 01 ianuarie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 30 iunie 2016

Va suferi modificări aduse prin următoarele acte: Rectificare 2017.

Alege altă consolidare⇒.

Având în vedere necesitatea completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deșeuri și politici de mediu, necesitatea identificării și implementării unor modalități eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje statuate prin directivele Uniunii Europene,

observând că, potrivit art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în cazul în care consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, Comisia Europeană emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, iar, dacă statul membru nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene,

date fiind consecințele negative ale neadoptării în regim de urgență a actului normativ, generate, în primul rând, de riscul de avansare a procedurii de infringement și de impunere a unor sancțiuni pecuniare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene,

ținând cont de faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar, ca o consecință imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ, sunt afectate, pe de o parte, interesele și obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, precum și a sănătății umane, iar, pe de altă parte, îndeplinirea condiționalității ex-ante 6.2 pentru Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020,

ținând seama de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), este instituită obligația producătorilor de echipamente electrice și electronice ca începând cu data de 1 ianuarie 2016 să realizeze rate de colectare minime de până în 40% pentru anul 2016, de 45% pentru perioada 2017-2020 și de 65% începând cu anul 2021, sens în care se impune luarea de măsuri aferente urmăririi operatorilor economici care nu declară corect cantitatea de echipamente electrice și electronice introdusă pe piață în România,

având în vedere faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea planificării bugetare și prioritizarea proiectelor de investiții publice semnificative, inclusiv a proiectelor de mediu, în vederea creării spațiului fiscal și a susținerii creșterii economice,

ținând cont de consecința negativă imediată asupra bugetului Fondului pentru mediu, respectiv asupra bugetului general consolidat și, implicit, asupra finanțării mai multor categorii de programe și proiecte pentru protecția mediului,

totodată, neadoptarea soluției legislative preconizate ar avea drept consecință negativă întârzierea valorificării sumelor reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate de către furnizorii și producătorii de energie electrică, prevăzuți la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu realizează cota obligatorie anuală de achiziție de certificate verzi, iar, pe cale de consecință, diminua
rea sumelor destinate finanțării de investiții în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. –

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (3), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

h) desfășoară activități de control, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, care se aplică în mod corespunzător;”.

2. La articolul 3 alineatul (3), după litera h) se introduc cinci noi litere, literele i)-m), cu următorul cuprins:

i) desfășoară activități de evidență a contribuabililor la bugetul Fondului pentru mediu;

j) desfășoară inspecții fiscale și controale inopinate la contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

k) colectează veniturile la bugetul Fondului pentru mediu;

l) asigură servicii de asistență și de îndrumare a contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu, precum și cu privire la metodologia de calcul al taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu;

m) previne evaziunea fiscală în ceea ce privește taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, al autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru sănătate, autorității publice centrale pentru agricultură, doi reprezentanți ai autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică, precum și un reprezentant al autorității publice centrale pentru energie, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;”.

4. La articolul 9 alineatul (1), literele a)p)ș) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;

. . . . . . . . . .

p) o contribuție de 100 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea efectiv depozitată și cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior;

. . . . . . . . . .

ș) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare;

. . . . . . . . . .

v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;”.

5. La articolul 9 alineatul (1), după litera v) se introduc trei noi litere, literele w)-y), cu următorul cuprins:

w) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice, astfel:

1. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2017, pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;

2. de la data de 1 ianuarie 2018, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, și cantitățile efectiv colectate;

x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili, astfel:

1. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2017, pentru diferența dintre cantitățile de baterii și acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;

2. de la data de 1 ianuarie 2018, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile efectiv colectate;

y) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;”.

6. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 91. –

Administrația Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria Statului, în care se încasează, de la producătorii de echipamente electrice și electronice, respectiv de la organizațiile colective, sumele reprezentând garanția constituită conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.”

7. La articolul 10, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) și x) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională, pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate, iar cele prevăzute la lit. v) și y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de colectare de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de ambalaje, anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice și baterii și acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) și x) sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, cantitățile de anvelope uzate gestionate, cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate.”

8. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

(31) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de ambalaje și anvelope, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate și cantitățile de anvelope uzate gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.

(32) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. y) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.

(33) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) vor fi stabilite în baza informațiilor și documentelor furnizate de autoritatea competentă referitoare la operatorii și operatorii de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condițiile legii, a informațiilor privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceștia și a metodologiei de calcul prevăzută la art. 17.

(34) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) vor fi stabilite în baza înștiințării emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori și sumele datorate de aceștia.”

9. La articolul 11, alineatele (2) și (22) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) și x) se declară și se plătesc anual de către persoanele juridice și fizice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

. . . . . . . . . .

(22) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) și ț) se stabilesc prin decizie și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.”

10. La articolul 11, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

(23) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) se declară și se plătesc anual de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.”

11. La articolul 12, alineatele (1) – (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 12. –

(1) Contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administrația Fondului și urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administrarea contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor, precum și îndeplinirea măsurilor asigurătorii și procedura de executare silită se realizează de Administrația Fondului în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

12. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile și/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerțului și de pe actele prezentate, precum și certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate Administrației Fondului fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate.”

13. La articolul 13 alineatul (1), literele p)u) și x) se modifică și vor avea următorul cuprins:

p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme, precum și de alți factori vătămători, în condițiile legii; 

. . . . . . . . . .

u) Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști în mediul urban și periurban; 

. . . . . . . . . .

x) efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice.”

14. La articolul 13 alineatul (1), litera z) se abrogă.

15. La articolul 13 alineatul (1), după litera y) se introduc două noi litere, literele aa) și bb), cu următorul cuprins:

aa) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei naționale de supraveghere a radioactivității mediului;

bb) Programul de evaluare, caracterizare și încadrare a deșeurilor.”

16. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor-pilot și programele-pilot pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.”

17. La articolul 13, alineatele (2)(4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Din Fondul pentru mediu sunt finanțate proiectele-pilot și programele-pilot și proiectele și programele din categoriile prevăzute la alin. (1), prin una sau mai multe dintre următoarele modalități, stabilite prin actele normative emise în conformitate cu dispozițiile alin. (11), (4) și (5):

a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;

b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau alte fonduri internaționale, inclusiv cofinanțarea Programului LIFE.

. . . . . . . . . .

(4) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-z) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa) și bb), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.”

18. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

(81) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament și credite bugetare cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, care va fi comunicat Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile.”

19. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 14. –

(1) Nu sunt considerați eligibili solicitanții proiectelor depuse la Administrația Fondului pentru Mediu care se încadrează în oricare dintre următoarele situații:

a) au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

b) înregistrează obligații fiscale restante administrate de organul fiscal central și de organul fiscal local, definite potrivit art. 1 pct. 31 și 32 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

c) înregistrează obligații fiscale restante administrate de către Administrația Fondului pentru Mediu.”

20. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 17. –

Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ș), ț), v)-y) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.”

21. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. –

(1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. y), art. 10 alin. (32) și art. 11 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

(2) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. w) și x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

(3) Prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, nu se aplică nici sesiunilor de finanțare deschise, nici contractelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III. –

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (5) se abrogă.

2. La articolul 12, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

(6) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) este utilizată de Administrația Fondului pentru Mediu în vederea finanțării investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW.”

*

Reglementările tehnice cuprinse în prezenta ordonanță de urgență respectă procedura de notificare prevăzută de Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 17 septembrie 2015.

   
  PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Viceprim-ministru,
ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 28 iunie 2016.

Nr. 39.

ANEXĂ(Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005)

Contribuția pentru echipamentele electrice și electronice

     
  Categoria de echipamente electrice și electronice (conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) Contribuție
(lei/kg)
  Categoriile 1-4, 6-10 până la 14.08.2018, respectiv categoriile 1-2, 4-5 de la 15.08.2018 4
  Categoria 5 până la 14.08.2018, respectiv categoria 3 de la 15.08.2018 20

13/02/2017 – tabelul va fi rectific
at
 prin Rectificare din 13/02/2017, după cum urmează:

     
  Categoria de echipamente electrice și electronice (conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) Contribuție
(lei/kg)
  Categoriile 1-4, 6-10 până la 14.08.2018, respectiv categoriile 1-2, 4-6 de la 15.08.2018 4
  Categoria 5 până la 14.08.2018, respectiv categoria 3 de la 15.08.2018 20

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns