fbpx

Ordonanța de urgență nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

În vigoare de la 01 ianuarie 2012

Consolidarea din data de 01 ianuarie 2012 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 06 septembrie 2011

Va suferi modificări aduse prin următoarele acte: OUG 80/2013.

Alege altă consolidare⇒.

Având în vedere că prin Scrisoarea de intenție, semnată de autoritățile române la București în iunie 2011, țara noastră își menține angajamentul de a implementa recent aprobata legislație din domeniul reformei salarizării și totodată de a elimina baza legală pentru fondurile de stimulente,

luând în considerare că abrogarea prevederilor din actele normative prin care se autorizează unele instituții și autorități publice să rețină o parte din veniturile realizate pentru constituirea de fonduri pentru stimularea personalului angajat trebuie să se realizeze până la sfârșitul lunii august 2011, această măsură reprezentând criteriu de referință structural potrivit Scrisorii de intenție, de a cărui îndeplinire depinde continuarea Acordului Stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internațional,

ținând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență ar duce la nerespectarea acordului cu Fondul Monetar Internațional, fapt ce ar putea conduce la imposibilitatea finanțării deficitului bugetar,

întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. – A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

Alineatul (4) al articolului 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Veniturile extrabugetare realizate conform prevederilor alin. (1) și (2) de către autoritatea competentă se fac venit la bugetul de stat.”

Art. II. – A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică așa cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administrația Națională a Rezervelor de Stat poate percepe o cotă de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente.”

2. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

Art. 54. –

Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut pe termen scurt sau pentru împrospătare, operatorii economici vor constitui garanții reale mobiliare ori imobiliare, ale căror cuantumuri să asigure reîntregirea stocurilor.

În cazul în care executarea garanției pentru stingerea datoriilor depășește 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadență, operatorii economici vor suporta pentru obligațiile restante și majorări de întârziere, în cuantumul celor în vigoare pentru creanțele bugetare, calculate de la data scadenței până la stingerea în totalitate a acestora.

Contractele de împrumut, de vânzare-cumpărare sau de schimb, încheiate de unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, constituie titluri executorii.”

Art. III. – A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

Alineatul (3) al articolului 28 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Guvernul va stabili, prin hotărâri, reglementări-cadru în domeniul protecției consumatorilor.”

Art. IV. – 29/06/2013 – Art. IV. va fi abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 80/2013.A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

Articolele 25 și 251 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 25. –

Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiției și Ministerului Public pentru desfășurarea proceselor penale, care sunt suportate de părți sau de alți participanți la proces, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și din amenzile judiciare, constituie venituri la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităților teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice în a căror rază teritorială își are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislației privind executarea silită a creanțelor bugetare.

Art. 251. –

În scopul colectării sumelor prevăzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justiției conturi la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului – nr. 50.32. «Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat».”

Art. V. – 29/06/2013 – Art. V. va fi abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 80/2013.A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

Articolul 8 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 8. –

Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna funcționare a judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel, Înaltei Curți de Casație și Justiție, a parchetelor de pe lângă aceste instanțe, laboratoarelor de expertiză criminalistică, pentru administrarea justiției prin organul de specialitate al administrației publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achiziționarea de publicații și lucrări de specialitate din țară și din străinătate, de sisteme moderne de informatizare și aparatură specifică, pentru organizarea unor acțiuni cu caracter profesional sau social.”

Art. VI. – A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

Alineatele (2) și (4) ale art. 48 din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Veniturile extrabugetare realizate conform alin. (1) de autoritatea competentă sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor pentru alcătuirea pachetelor de date și lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a condițiilor de participare la oferta publică, ținerea licitațiilor și elaborarea de studii, expertizări și consultanță tehnică și alte cheltuieli materiale, precum și pentru dotări.

…………………………………………………………………………………..

(4) Categoriile de cheltuieli care se finanțează din venituri extrabugetare aprobate prin legea bugetului de stat se stabilesc prin ordin al președintelui autorității competente.”

Art. VII. – A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Sumele obținute din încasarea tarifelor prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat”.

2. La articolul 23, alineatele (4) și (5) se abrogă.

3. La articolul 96, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonanțe de urgență, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului din domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor se fac venit la bugetul de stat.”

Art. VIII. – A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

1. art. 17 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011;

2. art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

3. art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial a
l României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare;

4. art. 12 alin. (5), (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

5. art. 137 alin. (5) și (6) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare;

6. art. 285 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanța Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 167/2006;

8. art. 88 alin. (3)-(5) din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare;

9. art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare;

10. art. 78 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006, cu modificările ulterioare;

11. art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările și completările ulterioare;

12. art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare;

13. art. 19 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008.

Art. IX. – A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

Prin legea de salarizare pentru anul 2012 se va reglementa modul de compensare a stimulentelor de care beneficia personalul din instituțiile și autoritățile publice, în temeiul actelor normative prevăzute la art. I – VIII.A se vedea și Ordonanţă de urgenţă 80/2010.

Art. X. – A se vedea și Normă metodologică din 16/12/2011.

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 34. –

Sumele încasate din plata amenzilor la contravențiile silvice se varsă la bugetul de stat, în cazul contravențiilor săvârșite de către persoanele juridice, sau, după caz, la bugetul local, pentru contravențiile săvârșite de către persoanele fizice.”

2. La articolul 36, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizarea licitației și transport, după caz, precum și sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se varsă la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum și în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror proveniență nu poate fi stabilită.

3. Articolul 40 se abrogă.

Art. XI. –

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

   
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC

   
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul culturii și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul sănătății,
  Ritli Ladislau
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu

București, 31 august 2011.

Nr. 71.

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns