fbpx

Ordonanța de urgență nr. 115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 22 decembrie 2010Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 22 decembrie 2010. Formă aplicabilă la 22 decembrie 2010.

Ținând cont de situația extraordinară constând în necesitatea conformării Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului cu prevederile legislației europene și aplicării măsurilor necesare pentru optimizarea și dezvoltarea acestei structuri în vederea satisfacerii noilor cerințe apărute în domeniul calității aerului, precum și de faptul că acestea reprezintă obiective de interes public prin care se realizează obligațiile de monitorizare continuă a calității aerului la nivelul întregii țări și furnizarea datelor necesare întocmirii rapoartelor solicitate de organismele europene,

având în vedere respingerea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008, contribuția pentru deșeuri de ambalaje fiind scăzută de la 2 lei/kg la o taxă de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piața națională de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și de ambalaje de desfacere, și că impactul asupra veniturilor la bugetul Fondului pentru mediu este semnificativ, în sensul că, pe de o parte, se diminuează încasările cu suma de 25.000.000 lei, deoarece valoarea contribuției scade de la 2 lei/kg la 1 leu/kg de ambalaje, iar, pe de altă parte, plata de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere poate crea confuzie în ceea ce privește noțiunea de operator economic importator care în accepțiunea Codului fiscal se referă la operatorul economic care realizează o achiziție extracomunitară, iar potrivit legislației de mediu, obligații privind evidența cantităților de ambalaje introduse pe piața națională, de colectare/valorificare și reciclare a cantităților de deșeuri de ambalaje generate pe piața națională revin tuturor operatorilor (atât celor care fac achiziții intracomunitare, cât și celor care fac achiziții extracomunitare).

În vederea luării de măsuri imediate cu impact asupra bugetului Fondului pentru mediu, respectiv modificarea contribuției aferente introducerii ambalajelor pe piața națională, în scopul reducerii impactului diminuării veniturilor la acest fond și a stabilirii obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de material de ambalare, pentru anul 2010,

întrucât nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea consecințe negative asupra finanțării mai multor categorii de programe și proiecte pentru protecția mediului, printre care se numără două programe de succes ale Guvernului României, menite să antreneze și sectorul privat în vederea relansării economice – Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național din anul 2010, cunoscut sub denumirea Programul „Rabla”, și Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, cunoscut sub denumirea Programul „Casa Verde”,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. –

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 în 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere și bunuri ambalate, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare;”.

2. La articolul 9 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:

ș) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

3. La articolul 11, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

(22) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) se stabilesc prin decizie și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.”

4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Formularele și instrucțiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanțelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.”

5. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Deciziile și declarațiile privind stabilirea creanțelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creanță și devin executorii la data scadenței.”

6. La articolul 12, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 12. –

(1) Contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administrația Fondului și urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administrarea contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, verificarea, colectarea, soluționarea contestațiilor, precum și îndeplinirea măsurilor asigurătorii și procedura de executare silită se realizează de Administrația Fondului în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

7. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

(31) Pentru sumele de restituit din finanțările acordate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) se datorează dobânzi și penalități de întârziere de la data acordării finanțării până la data stingerii debitului.

(32) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. k), m)-o), r) și ș).”

8. La articolul 13 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:

v) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.”

9. La articolul 13, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(4) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1), cu excepția celor prevăzute la lit. m), o), p) și v), se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.

(5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p) și v), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.”

10. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

(51) Beneficiarul studiilor și cercetărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) poate fi și Administrația Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice.”

11. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. –

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

   
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC

   
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu

București, 15 decembrie 2010.

Nr. 115.

ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005)

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de material de ambalare, pentru operatorii economici, pentru anul 2010 și începând cu anul 2011

< td> 
                     
    Obiectivul de valorificare prin reciclare/tip de material (%)    
  Anul Hârtie și carton Plastic Sticlă Metal Lemn Obiectivele globale de valorificare prin reciclare1) (%) Obiectivele globale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie2) (%)
  Total din care: pentru PET Total din care: pentru aluminiu
  2010 60 14 44 50 12 42 48
2011 60 22,5 42 54 50 17 15 50 57
  2012 60 22,5 55 60 50 21 15 55 60

1) Procentajul minim din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje introduse pe piața națională.

2) Procentajul minim din greutatea totală a tuturor materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje introduse pe piața națională.

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns