fbpx

Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 30 decembrie 2005

Consolidarea din data de 18 iulie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1193 din 30 decembrie 2005

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 105/2006; L 292/2007; OUG 37/2008; OG 25/2008; L 329/2009; OUG 15/2010; OUG 115/2010; OUG 71/2011; OG 31/2013; OUG 39/2016; L 232/2016; OUG 48/2017; OUG 74/2018; OUG 50/2019.
Ultimul amendament în 02 iulie 2019.

Având în vedere necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu și a atribuțiilor Administrației Fondului pentru Mediu în ceea ce privește activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor și executarea silită a contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuării veniturilor încasate la Fondul pentru mediu,

ținând seama de necesitatea sporirii numărului de categorii de proiecte ce pot fi finanțate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea și controlul integrat al poluării, Directiva-cadru a apei și instalațiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 – Mediu,

elemente care vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL IDispoziții generale

Art. 1. – Referințe în jurisprudență (1)01/09/2008 – Art. 1. a fost modificat prin Ordonanţă 25/200823/07/2010 – Art. 1. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201002/09/2013 – Art. 1. a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013

Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 2. – Referințe în jurisprudență (2)

Fondul pentru mediu se constituie și se gestionează în conformitate cu prevederile legale.Referințe în jurisprudență (2)

Art. 21. – 08/04/2008 – Art. 2^1 . a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 37/2008.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

CAPITOLUL IIAdministrarea Fondului pentru mediu

Art. 3. – Referințe în jurisprudență (1)

(1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administrația Fondului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, în coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.Referințe în jurisprudență (1)

(2) Abrogat(ă)23/07/2010 – alineatul a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

(3) Administrația Fondului are, în principal, următoarele atribuții:23/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

a) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;

b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;12/11/2009 – litera a fost modificată anterior prin Lege 329/2009

c) analizează, selectează și finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;12/11/2009 – litera a fost modificată anterior prin Lege 329/2009

d) urmărește și controlează proiectele și programele finanțate din Fondul pentru mediu;02/07/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

e) finanțează lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, conform dispozițiilor art. 13;

f) elaborează ghidurile de finanțare aferente categoriilor de proiecte și programelor pentru protecția mediului, finanțate din Fondul pentru mediu.

g) asigură utilizarea sumelor, obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanțarea programelor și proiectelor în domeniile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;02/09/2013 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.02/07/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

h) desfășoară activități de control, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, care se aplică în mod corespunzător;02/09/2013 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.30/06/2016 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

i) desfășoară activități de evidență a contribuabililor la bugetul Fondului pentru mediu;30/06/2016 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

j) desfășoară inspecții fiscale și controale inopinate la contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;30/06/2016 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

k) colectează veniturile la bugetul Fondului pentru mediu;30/06/2016 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

l) asigură asistența/îndrumarea contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu cu privire la metodologia de calcul al taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu;30/06/2016 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.02/07/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

m) previne evaziunea fiscală în ceea ce privește taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu.30/06/2016 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

n) asigură îndrumarea solicitanților și beneficiarilor finanțării din Fondul pentru mediu.02/07/2019 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(4) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului cooperează cu autorități și instituții publice ale statului, ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu persoane juridice și/sau fizice, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.02/09/2013 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 31/2013.

(5) Administrația Fondului pentru Mediu asigură gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, prin intermediul unităților de implementare a proiectelor, respectiv al unităților de management al proiectelor.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(6) Unitățile prevăzute la alin. (5) funcționează la nivelul Administrației Fondului, în conformitate cu reglementările specifice în materie prin care au fost stabilite alocările din fonduri europene structurale și de investiții sau din alte fonduri externe.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

Art. 4. – 02/09/2013 – Art. 4. a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013

(1) Administrația Fondului este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat.23/07/2010 – alineatul a fost modificat anterior prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

(2) Președintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(3) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului, președintele emite dispoziții.

(4) Președintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează și reprezintă Administrația Fondului în relațiile cu terții, precum și în justiție, numește și eliberează din funcție personalul acesteia, în condițiile legii.

(5) Președintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Președintele Administrației Fondului poate delega atribuțiile sale unui vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcții de conducere din cadrul Administrației Fondului, în condițiile legii.23/07/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

(7) Vicepreședintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.23/07/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

(8) Administrația Fondului dispune de personal propriu contractual care asigură funcțiile de conducere, de execuție și de control, potrivit regulamentului de organizare și funcționare propriu.

(9) Salarizarea personalului Administrației Fondului se face potrivit legii.23/07/2010 – alineatul a fost modificat anterior prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

(10) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administrația Fondului are următoarele structuri de decizie:

a) Comitetul de avizare;

b) Comitetul director.

Art. 5. –

(1) Comitetul de avizare are următoarea componență:11/05/2006 – alineatul a fost modificat prin Lege 105/200612/11/2009 – alineatul a fost modificat prin Lege 329/200923/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

a) 2 reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului;01/09/2008 – litera a fost modificată anterior prin Ordonanţă 25/200802/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/2013

b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, împuterniciți prin decizie a conducătorului instituției respective;

c) câte un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administrației publice locale;

d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, al autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru sănătate, autorității publice centrale pentru agricultură, doi reprezentanți ai autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică, precum și un reprezentant al autorității publice centrale pentru energie, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;01/09/2008 – litera a fost modificată anterior prin Ordonanţă 25/200802/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/201330/06/2016 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

e) 2 reprezentanți ai confederației patronale, desemnați de aceasta;01/09/2008 – litera a fost abrogată prin Ordonanţă 25/2008.

f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;

g) președintele Administrației Fondului.

(2) Comitetul de avizare este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte. Președintele și vicepreședintele sunt numiți de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului.11/05/2006 – alineatul a fost modificat prin Lege 105/2006

(3) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.Referințe în jurisprudență (3)12/11/2009 – alineatul a fost modificat prin Lege 329/200923/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizație de participare pentru activitatea desfășurată în cadrul ședințelor acestuia, în cuantumul și în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului.11/05/2006 – alineatul a fost modificat prin Lege 105/2006

(5) Componența nominală a Comitetului de avizare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.11/05/2006 – alineatul a fost introdus prin Lege 105/2006.

Art. 6. –

(1) Comitetul director este constituit din președintele și vicepreședintele Administrației Fondului, împreună cu conducătorii direcțiilor de specialitate ale acesteia.23/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

(2) Abrogat(ă)11/05/2006 – alineatul a fost abrogat prin Lege 105/2006.

(3) Comitetul director are următoarele atribuții:Referințe în jurisprudență (2)12/11/2009 – alineatul a fost modificat prin Lege 329/200923/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;01/09/2008 – litera a fost modificată anterior prin Ordonanţă 25/2008

b) avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu;

c) analizează și aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză;

d) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;

e) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;01/09/2008 – litera a fost modificată anterior prin Ordonanţă 25/2008

f) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului.

Art. 7. – 23/07/2010 – Art. 7. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010A se vedea și Ordin 972/2012.01/07/2017 – Art. 7. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 48/201702/07/2019 – Art. 7. – a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

(1) Veniturile proprii ale Administrației Fondului reprezintă 10% din veniturile Fondului pentru mediu constituit potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la lit. u), din care se reține o cot
ă de până la 5%.

(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital ale Administrației Fondului, potrivit prevederilor legale.

Art. 8. –

(1) Operațiunile financiare ale Administrației Fondului, care privesc constituirea, gestionarea și utilizarea resurselor financiare, se derulează prin Trezoreria Statului.

(2) Disponibilitățile financiare ale Fondului pentru mediu și ale Administrației Fondului se păstrează în Trezoreria Statului în conturi distincte și sunt purtătoare de dobânzi.02/07/2019 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

(3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate cu partenerii externi în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate și cu destinațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL IIIVeniturile Fondului pentru mediu

Art. 9. – Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:Referințe în jurisprudență (7)

a) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;01/09/2008 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 25/200823/07/2010 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 15/201030/06/2016 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 39/201602/07/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

a1) sunt exceptați operatorii economici din industria națională de apărare înscriși, în condițiile legii, în registrul operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, de la plata contribuției prevăzută la lit. a);04/01/2017 – litera a fost introdusă prin Lege 232/2016.

b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1;11/05/2006 – litera a fost modificată prin Lege 105/200611/11/2007 – litera a fost modificată prin Lege 292/2007

c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;01/01/2014 -> 10/01/2014 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/201301/01/2017 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/201301/07/2017 -> 01/01/2019 – litera a fost suspendată prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017.19/07/2018 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 74/201817/01/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018

d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare;11/05/2006 – litera a fost modificată prin Lege 105/200601/09/2008 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 25/200823/07/2010 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 15/201022/12/2010 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 115/201002/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/201330/06/2018 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017

e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici;11/05/2006 – litera a fost modificată prin Lege 105/200623/07/2010 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților;11/05/2006 – litera a fost modificată prin Lege 105/200623/07/2010 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

g) Abrogat(ă)11/05/2006 – litera a fost abrogată prin Lege 105/2006.

h) Abrogat(ă)11/05/2006 – litera a fost abrogată prin Lege 105/2006.

i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de ge
stionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate;23/07/2010 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;11/05/2006 – litera a fost modificată prin Lege 105/2006

k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale;Referințe în jurisprudență (1)

l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate și accesoriile aferente acestora;23/07/2010 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 15/201002/07/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu;

o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu.

p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Pentru unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuția se calculează pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuți în Planul național de gestionare a deșeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban și 105 kg/locuitor/an în mediul rural;01/09/2008 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 25/2008.23/07/2010 – alineatul a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201002/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/201330/06/2016 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016A se vedea și Ordonanţă de urgenţă 48/2017.01/07/2017 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 48/201730/06/2018 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 48/201702/07/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

q) ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere și se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează la loc vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;01/09/2008 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 25/2008.23/07/2010 – alineatul a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201002/
07/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

r) Abrogat(ă)01/09/2008 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 25/2008.23/07/2010 – alineatul a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201002/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/201302/07/2019 – litera a fost abrogată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare.23/07/2010 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.01/01/2014 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/2013

ș) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare;22/12/2010 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 115/2010.30/06/2016 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;02/09/2013 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.

ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;02/09/2013 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.

u) sumele virate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;02/09/2013 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.02/07/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se
pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile încredințate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;01/01/2014 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.30/06/2016 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 39/201630/06/2018 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017

v1) o contribuție de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y), pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, și cantitățile de deșeuri constatate de Administrația Fondului pentru Mediu;02/07/2019 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

w) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice, astfel:01/01/2017 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.30/06/2018 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017

1. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;

2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, și cantitățile efectiv colectate;Reviste (1)

x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili, astfel:01/01/2017 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.30/06/2018 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017

1. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferența dintre cantitățile de baterii și acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;Reviste (1)

2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile efectiv colectate;Reviste (1)

y) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate în
numele clienților pentru care au preluat obligațiile;

*) Potrivit art. II, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2017, modificată de Legea nr. 143/2018, prevederile art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.01/01/2019 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

(2) Administrația Fondului gestionează și alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 91. – 23/07/2010 – Art. 9^1 . a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.30/06/2016 – Art. 9^1 . a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

Administrația Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria Statului, în care se încasează, de la producătorii de echipamente electrice și electronice, respectiv de la organizațiile colective, sumele reprezentând garanția constituită conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Art. 10. –

(1) Abrogat(ă)23/07/2010 – alineatul a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

(2) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d)i)w) și x) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională, pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate, iar cele prevăzute la lit. v) și y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje, de gestionare a anvelopelor uzate, de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de colectare de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare cantităților de ambalaje, anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice și baterii și acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea.Referințe în jurisprudență (7)23/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201001/01/2014 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/201330/06/2016 – alineatul a fost modi
ficat
 prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

(21) Garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, se execută de către Administrația Fondului pentru Mediu ca urmare a neachitării la scadență de către debitori a obligațiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v).19/07/2018 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018.

(22) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) și y) nu se datorează pentru cantitățile de deșeuri pentru care au fost stabilite obligații de plată în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v1).02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d)i)w) și x) sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, cantitățile de anvelope uzate gestionate, cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate.Referințe în jurisprudență (1)23/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201001/01/2014 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/201330/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

(31) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de ambalaje și anvelope, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate și cantitățile de anvelope uzate gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.30/06/2016 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

(32) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. y) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.

*) Potrivit art. II, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2016, prevederile art. 10 alin. (32) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 i
anuarie 2019.30/06/2016 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

(33) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) vor fi stabilite în baza informațiilor și documentelor furnizate de autoritatea competentă referitoare la operatorii și operatorii de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condițiile legii, a informațiilor privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceștia și a metodologiei de calcul prevăzută la art. 17.30/06/2016 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

(34) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) vor fi stabilite în baza înștiințării emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori și sumele datorate de aceștia.30/06/2016 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

(35) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v1) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de deșeuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y).02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(4) Abrogat(ă)23/07/2010 – alineatul a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

(41) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, situația contractelor încheiate și/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere.23/07/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

(42) Instrucțiunile privind obligația declarării prevăzute la alin. (41) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.23/07/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.02/09/2013 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013

(5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)e)f) și j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.Referințe în jurisprudență (1)11/05/2006 – alineatul a fost modificat prin Lege 105/2006

(51) În cazul introducerii pe piața națională, prin achiziții intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării sau consumului propr
iu, a substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.02/09/2013 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 31/2013.

(6) Abrogat(ă)11/05/2006 – alineatul a fost modificat prin Lege 105/200623/07/2010 – alineatul a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

(7) Administrația Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), înregistrați drept contribuabili la Fondul pentru mediu.Referințe în jurisprudență (1)01/09/2008 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 25/2008.23/07/2010 – Art. 10. a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201002/09/2013 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013

(8) Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului.A se vedea și Ordonanţă de urgenţă 50/2019.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(9) Aplicația informatică SIATD se utilizează de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) și de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sunt finanțate de către OIREP.A se vedea și Ordonanţă de urgenţă 50/2019.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

Art. 11. – Referințe în jurisprudență (1)

(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)b)e)f) și s) se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.11/05/2006 – alineatul a fost modificat prin Lege 105/200611/11/2007 – alineatul a fost modificat prin Lege 292/200701/09/2008 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 25/200823/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201001/01/2014 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/201330/06/2018 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017

(11) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea.30/06/2018 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d)i)j)p)v)w) și x) se declară și se plătesc anual de către persoanele juridice și fizice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.Referințe în jurisprudență (2)11/05/2006 – alineatul a fost modificat prin Lege 105/200601/09/2008 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 25/200823/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201001/01/2014 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/201330/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

(21) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea.23/07/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

(22) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), ș), ț), și v1) se stabilesc prin decizie emisă de Administrația Fondului pentru Mediu și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:22/12/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 115/2010.02/09/2013 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/201330/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/201602/07/2019 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

(23) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) se declară și se plătesc anual de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.01/01/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

(3) Declarația se depune sau se transmite la Administrația Fondului, iar plata se realizează într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.

(4) Formularele și instrucțiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanțelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.23/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201022/12/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 115/201002/09/2013 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013

(5) Deciziile și declarațiile privind stabilirea creanțelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creanță și devin executorii la data scadenței.Referințe în jurisprudență (1)22/12/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 115/2010.

Art. 12. –

(1) Contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administrația Fondului și urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Referințe în jurisprudență (3)22/12/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 115/201030/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

(2) Administrarea contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor, precum și îndeplinirea măsurilor asigurătorii și procedura de executare silită se realizează de Administrația Fondului în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.Referințe în jurisprudență (1)23/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201022/12/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 115/201030/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.Referințe în jurisprudență (1)01/09/2008 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 25/200823/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201022/12/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 115/201030/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

(31) Pentru sumele de restituit din finanțările acordate, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), se datorează dobânzi, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data recuperării sau a rambursării integrale.22/12/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 115/2010.02/07/2019 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

(32) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. k)m) –o)r) și ș).22/12/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 115/2010.

(33) Pentru sumele de restituit din finanțările ce constituie ajutor de stat/minimis se datorează dobânzi, calculate potrivit reglementărilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(4) În cazul neachitării la scadență a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administrația Fondului procedează la aplicarea măsurilor de recuperare a creanțelor prin executare silită.

(41) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile și/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerțului și de pe actele prezentate, precum și certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate Administrației Fondului fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate.30/06/2016 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

(5) Abrogat(ă)01/01/2012 – alineatul a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 71/2011.

(6) Abrogat(ă)01/01/2012 – alineatul a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 71/2011.

(7) Abrogat(ă)01/01/2012 – alineatul a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 71/2011.

CAPITOLUL IVDestinația Fondului pentru mediu

Art. 13. – 12/11/2009 – Art. 13. a fost modificat prin Lege 329/200923/07/2010 – Art. 13. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

(1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanțarea proiectelor și programelor-pilot și a următoarelor categorii de proiecte și programe pentru protecția mediului:11/01/2014 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013

a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului, inclusiv monitorizarea calității aerului;Referințe în jurisprudență (1)

b) reducerea nivelului de zgomot;

c) gestionarea deșeurilor;02/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/2013

d) protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare;

e) managementul integrat al zonei costiere;02/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/2013

f) conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate;

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;

h) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;

i) creșterea producției de energie din surse regenerabile;

j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;

k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;

l) aplicarea de tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui și cogenerare de înaltă eficiență, fără a se limita la acestea;02/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/2013

m) efectuarea de monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;02/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/2013

n) modernizarea și reabilitarea grupurilor energetice;02/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/2013

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme, precum și de alți factori vătămători, în condițiile legii; 02/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/201330/06/2016 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;

r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitățile din mediul urban;02/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/2013

s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;

u) Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști în mediul urban și periurban; 30/06/2016 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

v) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.22/12/2010 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 115/2010.

w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;02/09/2013 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.

x) efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice.02/09/2013 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.30/06/2016 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură;02/09/2013 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.

z) Abrogat(ă)02/09/2013 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă 31/2013.30/06/2016 – litera a fost abrogată prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

aa) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei naționale de supraveghere a radioactivității mediului;30/06/2016 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

bb) Programul de evaluare, caracterizare și încadrare a deșeurilor.30/06/2016 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

cc) Program de finanțare a investițiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea și reciclarea deșeurilor;30/06/2018 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017.

dd) instalarea sistemelor de încălzire cu centrale pe peleți, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.17/01/2019 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018.

ee) Programul de interes național privind realizarea Centrului de Excelență NATO pentru protecția mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidențial.02/07/2019 – litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(11) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor-pilot și programele-pilot pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.30/06/2016 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

(2) Din Fondul pentru mediu sunt finanțate proiectele-pilot și programele-pilot și proiectele și programele din categoriile prevăzute la alin. (1), prin una sau mai multe dintre următoarele modalități, stabilite prin actele normative emise în conformitate cu dispozițiile alin. (11)(4) și (5):Referințe în jurisprudență (3)30/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

a) s
usținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;Referințe în jurisprudență (1)

b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau alte fonduri internaționale, inclusiv cofinanțarea Programului LIFE.Referințe în jurisprudență (1)

(21) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizează după cum urmează:02/09/2013 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 31/2013.

a) 98% pentru investiții verzi;

b) 2% pentru campanii de informare și conștientizare, precum și pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.

(22) Prin investiții verzi se înțelege acele investiții prin care se finanțează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.02/09/2013 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 31/2013.

(23) Sumele prevăzute la alin. (21lit. a) pentru investiții verzi se utilizează pentru finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. g)i)l)n)x)y)z) și w).02/09/2013 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 31/2013.

(24) Suma rezultată din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ț) este utilizată în vederea finanțării investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.02/09/2013 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 31/2013.

(25) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) și v) se utilizează pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor naționale în domeniu, având la bază strategia stabilită de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.19/07/2018 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018.

(26) Din Fondul pentru mediu se suportă inclusiv cheltuieli destinate realizării de studii de specialitate și expertize tehnice, necesare stabilirii condițiilor și cr
iteriilor de finanțare ale proiectelor și programelor finanțate din Fondul pentru mediu.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(3) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice și de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unități administrativ-teritoriale și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociații de dezvoltare intercomunitară, instituții publice, institute/instituții de cercetare, dezvoltare, inovare, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare și exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetație forestieră, operatori economici, ocoale silvice, asociații de proprietari, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.02/09/2013 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013

(4) Condițiile de finanțare a proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-y), cc) și dd) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.01/09/2008 – alineatul a fost modificat anterior prin Ordonanţă 25/200822/12/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 115/201002/09/2013 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013A se vedea și Ghid din 10/10/2014.A se vedea și Ghid din 06/10/2015.30/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016A se vedea și Ghid din 29/07/2016.A se vedea și Ghid din 20/05/2016.A se vedea și Ghid din 03/11/2016.A se vedea și Ghid din 20/05/2016.A se vedea și Ghid din 20/05/2016.A se vedea și Ghid din 21/11/2016.A se vedea și Ghid din 23/12/2016.A se vedea și Ghid din 24/04/2017.A se vedea și Ghid din 24/04/2017.A se vedea și Ghid din 03/11/2017.A se vedea și Ghid din 10/09/2010.A se vedea și Ghid din 05/11/2018.A se vedea și Ghid din 08/11/2018.A se vedea și Ghid din 07/03/2019.02/07/2019 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

(41) Proiectele selectate pentru a fi finanțate și sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.02/09/2013 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 31/2013.

(5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa), bb) și ee), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.Referințe în jurisprudență (1)11/05/2006 – alineatul a fost modificat anterior prin Lege 105/200622/12/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 115/201002/09/2013 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/201330/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/201602/07/2019 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

(51) Beneficiarul studiilor și cercetărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) poate fi și Administrația Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice.22/12/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 115/2010.

(52) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (21lit. a) pot fi:02/09/2013 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 31/2013.

a) operatori economici;

b) autorități ale administrației publice centrale și locale.

(53) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, conștientizare și studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la alin. (21lit. b), pot fi:02/09/2013 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 31/2013.

a) autoritățile administrației publice centrale și locale;

b) organizații neguvernamentale;

c) unități ale sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare.

(6) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.11/05/2006 – alineatul a fost modificat anterior prin Lege 105/2006

(7) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.11/05/2006 – alineatul a fost introdus prin Lege 105/2006.02/07/2019 – Derogare prin Ordonanţă de urgenţă 196/2005.

(71) Prin excepție de la alin. (7), finanțarea proiectelor ai căror beneficiari sunt persoane fizice se poate realiza în baza aprobării Comitetului de avizare, prevăzută la art. 5 alin. (3), în condițiile prevederilor ghidurilor de finanțare.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(8) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație.

(81) Prin deroga
re de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament și credite bugetare cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, care va fi comunicat Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile.30/06/2016 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

(9) Abrogat(ă)02/07/2019 – alineatul a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(91) În scopul asigurării opozabilității față de terți, Administrația Fondului poate solicita oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent notarea contractului de finanțare nerambursabilă în cartea funciară a imobilului pe care se implementează/care deservește respectivul program/proiect.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(92) Radierea notării efectuate potrivit alin. (91) se face la cererea persoanelor interesate, în baza acordului scris emis de Administrația Fondului pentru Mediu.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

(10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile, conform legislației naționale și comunitare în domeniu.01/09/2008 – alineatul a fost modificat anterior prin Ordonanţă 25/2008

(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.01/09/2008 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 25/2008.

(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului.01/09/2008 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 25/2008.

Art. 131. Abrogat(ă) 01/09/2008 – Art. 13^1 . a fost introdus prin Ordonanţă 25/2008.12/11/2009 – Art. 13^1 . a fost modificat prin Lege 329/200923/07/2010 – Art. 13^1 . a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

Art. 14. –

(1) Nu sunt considerați eligibili solicitanții proiectelor depuse la Administrația Fondului pentru Mediu care se încadrează în oricare dintre următoarele situații:11/01/2014 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013A se vedea și Ordonanţă de urgenţă 39/2016.30/06/2016 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

a) au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

b) înregistrează obligații fiscale restante administrate de organul fiscal central și de organul fiscal local, definite potrivit art. 1 pct. 31 și 32 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

c) înregistrează obligații fiscale restante administrate de către Administrația Fondului pentru Mediu.

(2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operațiuni financiare speculative.

CAPITOLUL VSancțiuni

Art. 15. – Referințe în jurisprudență (2)

(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Nedepunerea la termen a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, și cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice.01/09/2008 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 25/200823/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201029/09/2013 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 31/2013

(3) Neafișarea la punctul de vânzare, în loc vizibil, a valorii ecotaxei, în vederea informării consumatorilor finali, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.01/09/2008 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă 25/2008.23/07/2010 – Art. 15. a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

(4) Nedepunerea la termen a declarațiilor prevăzute la art. 10 alin. (41) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.23/07/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

(5) Neutilizarea aplicației informatice SIATD de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje, respectiv de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, potrivit art. 10 alin. (9), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.02/07/2019 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019.

Art. 16. –

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:01/09/2008 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 25/200823/07/2010 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010

a) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului și/sau al Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (2), (4) și (5);02/09/2013 – litera a fost modificată prin Ordonanţă 31/201302/07/2019 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contrave
nția prevăzută la art. 15 alin. (3).

(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) La efectuarea de către Administrația Fondului a inspecției fiscale cu privire la contribuțiile și taxele datorate bugetului Fondului pentru mediu pot participa și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu.23/07/2010 – alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.

CAPITOLUL VIDispoziții tranzitorii și finale

Art. 17. – Referințe în jurisprudență (1)23/07/2010 – Art. 17. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201030/06/2016 – Art. 17. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) –f)i)j)p)q)s)ș)ț)v) –y) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.02/09/2013 – alineatul a fost modificat anterior prin Ordonanţă 31/2013

Art. 18. –

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Structura organizatorică a Administrației Fondului se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare.Referințe în jurisprudență (1)

Art. 19. – 23/07/2010 – Art. 19. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 15/201002/09/2013 – Art. 19. a fost modificat prin Ordonanţă 31/201301/07/2017 – Art. 19. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017

Anexele nr. 16 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 20. –

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 18 și ale art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, precum și orice alte dispoziții contrare.

 

   
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

   
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 196.

ANEXA Nr. 1

TAXELE
pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la surse fixe și mobile, încasate de la operatori economici11/05/2006 – paragraful a fost modificat prin Lege 105/2006

 

           
  Nr. crt. Emisii de poluanți în atmosferă Taxa de încasat
         
  1. Pulberi 0,02 lei (RON)/kg
  2. Oxizi de azot 0,04 lei (RON)/kg
  3. Oxizi de sulf 0,04 lei (RON)/kg
  4. Poluanți organici persistenți 20 lei (RON)/kg
  5. Metale grele:    
      – plumb 12 lei (RON)/kg
      – cadmiu 16 lei (RON)/kg
      – mercur 20 lei (RON)/kg

ANEXA Nr. 2 Referințe în jurisprudență
 (1), Reviste (1)01/01/2014 -> 10/01/2014 – ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin Ordonanţă 31/201301/01/2017 – ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin Ordonanţă 31/201301/07/2017 – ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 48/201719/07/2018 – ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018

Valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare17/01/2019 – a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 74/2018

 

     
  Anul Valoarea contribuției pentru economia circulară (lei/tonă)
  2019 30
  Începând cu anul 2020 80

ANEXA Nr. 3 Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)23/07/2010 – ANEXA Nr. 3 a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.22/12/2010 – ANEXA Nr. 3 a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 115/201001/01/2014 – ANEXA Nr. 3 a fost modificată prin Ordonanţă 31/201302/07/2019 – ANEXA Nr. 3 a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 50/2019

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de ambalare, începând cu anul 2019

 

< td align="center" valign="top">70

                     
    Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material1) (%) Obiectiv global de valorificare prin reciclare2)(%) Obiectiv global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie3) (%)
  Anul Hârtie carton Plastic Sticlă Metal Aluminiu Lemn
      Total Din care pentru PET            
  2019-2022 (inclusiv) 60 22,5 55 60 50 20 15 55 60
  Anul 2023 65 35 57 65 60 30 20 60 65
  Anul 2024 70 40 60 65 65 40 20 60 65
  Începând cu anul 2025 75 50 65 70 50 25 65 70

1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conținut în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.

2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.

3) Procentajul minim din masa tuturor deșeurilor de ambalaje conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.

ANEXA Nr. 4 Abrogat(ă) 23/07/2010 – ANEXA Nr. 4 a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 15/2010.01/01/2014 – ANEXA Nr. 4 a fost abrogată prin Ordonanţă 31/2013.

ANEXA Nr. 5Reviste (1)30/06/2016 – ANEXA Nr. 5 a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016.

Contribuția pentru echipamentele electrice și electronice

 

     
  Categoria de echipamente electrice și electronice (conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) Contribuție
(lei/kg)
  Categoriile 1-4, 6-10 până la 14.08.2018, respectiv categoriile 1-2, 4-6 de la 15.08.2018 4
  Categoria 5 până la 14.08.2018, respectiv categoria 3 de la 15.08.2018 20

13/02/2017 – tabelul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 39/2016

ANEXA Nr. 601/07/2017 – ANEXA Nr. 6 a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017.30/06/2018 – ANEXA Nr. 6 a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 48/2017

Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p)

 

         
  Anul Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)
  Total din care:
  Reciclare Alte forme de valorificare
  2018 35% minimum 30 % 5%
  2019 42% minimum 35 % 7%
  2020 60% minimum 50 % 10%

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns