fbpx

Hotărârea nr. 247/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

 • Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

  În vigoare de la 14 aprilie 2011 până la 01 noiembrie 2015, fiind abrogat prin Lege 249/2015.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 14 aprilie 2011. Formă aplicabilă la 14 aprilie 2011.Alege altă consolidare⇒.

  02/11/2015 – Actul va fi abrogat prin Lege 249/2015.

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Art. I. –

  Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Art. 10. –

  (1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligați să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerințele esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.”

  2. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

  (6) Circulația ambalajelor reutilizabile, paleți, navete și ambalaje primare reutilizabile, între operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

  3. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

  (2) Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de material de ambalare, la nivel național, pentru perioada 2007-2012 și începând cu anul 2013, este prevăzută în anexa nr. 4.”

  4. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Art. 16. –

  (1) Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deșeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piața națională, după cum urmează:

  a) operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională;

  b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piață;

  c) operatorii economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje.

  (2) Responsabilitățile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:

  a) individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională;

  b) prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorității publice centrale pentru protecția mediului.

  (3) Administrația Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuți la alin. (1).

  (4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) sunt obligați să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, aplicate la deșeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piața națională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilității acestora.

  (5) Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală și anulare a licenței de operare, precum și procentajul minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. b), componența și atribuțiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor.

  (6) Operatorii economici care achiziționează direct produse ambalate și/sau ambalaje de la operatorii economici prevăzuți la alin. (1), precum și operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafața mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele comercializate sunt incluși în lista prevăzută la alin. (3).

  (7) Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare, prevăzute la art. 4 lit. m) și n) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să asigure pentru aceștia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată.

  (8) Se interzice condiționarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

  (9) Operatorii economici deținători de deșeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producție au obligația valorificării/încredințării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie.

  (10) Obligația prevăzută la alin. (9) nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.

  (11) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au obligația să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație, inclusiv a deșeurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispozițiilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să se obțină cel puțin 3 fracții, respectiv hârtie/carton, plastic și metal, sticlă, în vederea îndeplinirii prevederilor din planul județean de gestionare a deșeurilor, prin:

  a) serviciul public de salubrizare;

  b) colectarea în vederea valorificării a deșeurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, de către un operator economic colector autorizat, în condițiile legii.

  (12) Prevederile din planul județean de gestionare a deșeurilor referitoare la gestionarea deșeurilor de ambalaje se consideră îndeplinite pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate în colaborare cu un operator economic prevăzut la alin. (2) lit. b).

  (13) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. b) au obligația să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condițiile legii, la cererea autorităților executive ale unităților administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deșeurilor de ambalaje colectate de la populație, în limita cantităților de ambalaje primare preluate prin contract.

  (14) Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerțului.

  (15) Se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

  (16) Până la sfârșitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piață pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  a) minimum 60% din întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje din lemn este valorificată, inclusiv prin utilizare sau încredințare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc;

  b) minimum 15% din întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje din lemn este valorificată prin reciclare;

  c) obiectivul anual de valorificare prevăzut în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, calculat pentru cantitatea de ambalaje introduse pe piață, altele decât cele din lemn, este îndeplinit exclusiv prin reciclare.”

  5. La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Art. 17. –

  (1) Operatorii economici care își îndeplinesc responsabilitățile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizați potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autoritățile și instituțiile publice locale și operatorii economici care preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului și Pădurilor informații privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

  (2) Operatorii economici autorizați potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului și Pădurilor, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), și informații privind cantitățile de ambalaje, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.”

  6. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Art. 18. –

  (1) Procedura de raportare, tipul datelor și informațiilor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) și (5), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și pădurilor.

  (2) Informațiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

  (3) Operatorii economici autorizați care valorifică deșeuri de ambalaje sau le incinerează în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie se înscriu la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publică pe site-ul ministerului.”

  7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Art. 19. –

  (1) Autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale au obligația să comunice agenției județene pentru protecția mediului sau agenției regionale pentru protecția mediului, după caz, în cel mult 10 zile de la data adoptării actului normativ de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, modalitatea stabilită potrivit art. 16 alin. (11) pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație și data la care aceasta va fi funcțională.”

  8. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.

  9. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Art. 20. –

  Persoanele fizice și persoanele juridice care generează deșeuri de ambalaje din alte activități decât cele comerciale, industriale sau de producție au obligația să depună deșeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spațiile indicate potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (7) sau să le încredințeze sistemului de colectare stabilit de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 16 alin. (11).”

  10. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Art. 21. –

  Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin unitățile subordonate, precum și autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale promovează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind:

  a) sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile;

  b) contribuția lor la refolosirea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

  c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piață;

  d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23.”

  11. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Art. 26. –

  (1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

  a) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatori economici;

  b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 și 12, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

  c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (3), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

  d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei;

  e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) și ale art. 18 alin. (3), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

  f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (6)-(9), (11), (13) și (15) și ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei.

  (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

  (3) Operatorii economici care, într-un an, nu își îndeplinesc în mod individual cel puțin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligați să își îndeplinească responsabilitățile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b).

  (4) Licența de operare acordată operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează în cazul în care, în 2 ani consecutivi, aceștia nu îndeplinesc cel puțin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau obligațiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).”

  12. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Art. 27. –

  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează:

  a) de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(3), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (13) și (15), art. 17 alin. (1)-(3) și art. 19 alin. (1);

  b) de către personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru art. 10 alin. (5), art. 11, 12, art. 13 alin. (1) și art. 16 alin. (8);

  c) de către personalul împuternicit al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și al Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 18 alin. (3);

  d) de reprezentanții împuterniciți ai autorităților executive ale unităților administrativ-teritoriale pentru art. 20.

  (2) Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) și de către operatorii economici autorizați potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu.”

  13. Articolul 31 se abrogă.

  14. La anexa nr. 1 punctul 1, litera w) se modifică și va avea următorul cuprins:

  w) sistem-depozit – sistem prin care cumpărătorul, la achiziționarea unui produs ambalat, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;”.

  15. La anexa nr. 1 punctul 1, după litera y) se introduc două noi litere, literele z) și a1), cu următorul cuprins:

  z) trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deșeu prin identificări înregistrate;

  a1) introducere pe piața națională a unui produs – acțiunea de a face disponibil pe piață, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii și/sau utilizării. Produsele fabricate exclusiv pentru un operator economic care își aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piața națională de către acesta. Ambalajele produselor importate/achiziționate din țări ale Uniunii Europene de către operatorii economici, inclusiv ambalajele produselor destinate utilizării/consumului propriu, se consideră a fi introduse pe piața națională la momentul importului.”

  16. În cuprinsul textului art. 25 și în anexa nr. 2, termenii „recuperare” și „recuperabil” se înlocuiesc cu termenii „valorificare”, respectiv „valorificabil”.

  17. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. II. –

  Licențele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru operatorii economici autorizați în baza Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului economiei și comerțului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii și criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile pe perioada pentru care au fost emise.

  Art. III. –

  Ordinul comun al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor privind procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală și anulare a licenței de operare, precum și procentajul minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație pentru operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare, componența și atribuțiile comisiei de autorizare, prevăzut la art. 16 alin. (5) din aceeași hotărâre, se elaborează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  Art. IV. –

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 11 și 12 ale art. I, care intră în vigoare la 30 de zile de la această dată.

     
    PRIM-MINISTRU
    EMIL BOC

     
    Contrasemnează:
    Ministrul mediului și pădurilor,
    Laszlo Borbely
    Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
    Ion Ariton
    p. Ministrul administrației și internelor,
    Mihai Capră,
    secretar de stat

  București, 17 martie 2011.

  Nr. 247.

  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 )

  ETAPIZAREA 
  obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de material de ambalare, la nivel național, pentru perioada 2007-2012 și începând cu anul 2013

                   
    Anul Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de material Obiectivul global de valorificare prin reciclare*)
  (%)
  Obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie **)
  (%)
    Hârtie și carton
  (%)
  Plastic 
  (%)
  Sticlă 
  (%)
  Metale 
  (%)
  Lemn 
  (%)
    2007 15 10 22 15 5 28 34
    2008 60 11 32 50 7 33 40
    2009 60 12 38 50 9 38 45
    2010 60 14 44 50 12 42 48
    2011 60 16 48 50 15 46 53
    2012 60 18 54 50 15 50 57
    2013 60 22,5 60 50 15 55 60

  *) Procentajul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje.

  **) Procentajul minim din greutatea deșeurilor de ambalaje.

  NOTĂ:

  Ambalajele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns