fbpx

Hotărârea nr. 1872/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje – mai

 • Guvernul României

  Hotărârea nr. 1872/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

  În vigoare de la 10 ianuarie 2007 până la 01 noiembrie 2015, fiind abrogat prin Lege 249/2015.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 10 ianuarie 2007. Formă aplicabilă la 10 ianuarie 2007.Alege altă consolidare⇒.

  02/11/2015 – Actul va fi abrogat prin Lege 249/2015.

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articol unic. –

  Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

  Art. 7. –

  (1) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, în calitate de autoritate centrală pentru protecția mediului, are următoarele obligații:

  a) actualizează prin ordin al ministrului anexele nr. 1, 3 și 5 la prezenta hotărâre prin includerea modificărilor adoptate de Comisia Europeană;

  b) notifică Comisiei Europene reglementările și dispozițiile administrative adoptate pentru implementarea Directivei Parlamentului și Consiliului 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, modificată prin Directiva Parlamentului și Consiliului 2004/12/CE;

  c) în situația în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoștință comitetului constituit la nivelul Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, care transpune prevederile Directivei 98/34/CE, modificată prin Directiva 98/48/CE;

  d) comunică Ministerului Economiei și Comerțului și Asociației de Standardizare din România informațiile transmise de Comisia Europeană privind retragerea standardelor din cadrul publicațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);

  e) notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intenționează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu excepția celor de natură fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformității lor cu prevederile comunitare;

  f) propune și participă la modificarea și completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deșeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje și de alte produse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale.

  (2) Dacă reglementările propuse potrivit alin. (1) lit. e) sunt și de natură tehnică, în sensul Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor când urmează procedura de notificare indică faptul că aceasta este în aceeași măsură valabilă și pentru Directiva 98/34/CE, modificată prin Directiva 98/48/CE.

  (3) Obligația de notificare prevăzută la alin. (1) lit. e) se aplică și specificațiilor tehnice aferente măsurilor de natură fiscală care încurajează conformarea cu specificațiile tehnice respective.”

  2. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

  (2) Operatorii economici care produc și/sau comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a acestora.”

  3. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

  Art. 13. –

  (1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului.”

  4. Alineatele (1) și (3) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

  Art. 16. –

  (1) Pentru realizarea obiectivelor naționale, operatorii economici au responsabilitatea valorificării unor cantități de deșeuri de ambalaje astfel încât să îndeplinească atât obiectivele anuale globale, cât și cele pentru fiecare tip de material, prevăzute în anexa nr. 4, după cum urmează:

  a) operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

  b) operatorii economici care ambalează produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piață;

  c) operatorii economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piață;

  ……………………………………………………………………………………………………………….

  (3) Operatorii economici autorizați de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor pentru preluarea responsabilității realizării obiectivelor anuale au obligația să asigure valorificarea unor cantități de deșeuri de ambalaje astfel încât să îndeplinească obiectivele anuale calculate pentru întreaga cantitate contractată cu operatorii economici prevăzuți la alin. (1).”

  5. După alineatul (6) al articolului 16 se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

  (7) Operatorii economici care vând pe piața internă ambalaje sunt responsabili pentru asigurarea posibilității de valorificare/reciclare a unei cantități de deșeuri din ambalajele respective corespunzătoare obiectivelor anuale prin:

  a) asigurarea capacității de valorificare/reciclare în mod nemijlocit;

  b) asigurarea posibilității de valorificare/reciclare pentru cantitatea respectivă de către un operator economic autorizat pentru valorificarea/reciclarea acestora;

  c) asigurarea posibilității de export în vederea valorificării pentru cantitatea respectivă.

  (8) Până la sfârșitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piață pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului de reciclare de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  a) deșeurile de ambalaje din lemn nu sunt deșeuri periculoase;

  b) minimum 60% din întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje de lemn este valorificată inclusiv prin utilizare sau încredințare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc, cu respectarea normelor de sănătate și de protecție a mediului, și;

  c) pentru restul cantității de ambalaje introduse pe piață obiectivul anual de valorificare prevăzut în anexa nr. 4 este îndeplinit exclusiv prin reciclare.”

  6. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

  (2) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (3) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), și informații privind cantitățile de ambalaje, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.”

  7. La articolul 20 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

  a) să asigure valorificarea și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare către operatori economici autorizați pentru desfășurarea acestor activități;”.

  8. Articol
  ul 24 va avea următorul cuprins:

  Art. 24. –

  Achizițiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obținute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obținute din materiale reciclate.”

  9. La articolul 26 alineatul (1), literele e) și f) vor avea următorul cuprins:

  e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1), (2) și (4), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

  f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1), (3) și (7) și ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.”

  10. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

  Art. 27. –

  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2) și (3), art. 16 alin. (7), art. 17 alin. (1), (2) și (4), art. 19 alin. (1) și art. 20 alin. (1) și (2) -, de către personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și reprezentanții împuterniciți ai organelor administrației publice locale – pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 și art. 13 alin. (1).

  (2) Constatarea realizării obiectivelor anuale de valorificare și de reciclare se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, iar aplicarea sancțiunilor pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) și (3) se realizează de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.”

  11. La anexa nr. 1 punctul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

  b) operatori economici – referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții, distribuitorii, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;”.

  12. Anexa nr. 4 se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

     
    PRIM-MINISTRU
    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

     
    Contrasemnează:
    Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
    Sulfina Barbu
    Ministrul economiei și comerțului,
    Varujan Vosganian
    p. Ministrul administrației și internelor,
    Mircea Nicu Toader,
    secretar de stat
    Ministrul integrării europene,
    Anca Daniela Boagiu

  București, 21 decembrie 2006.

  Nr. 1.872.

  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Hotărârea
  Guvernului nr. 621/2005)

  ETAPIZAREA
  obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare
  cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare,
  globale și pe tip de material de ambalare,
  pentru operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1)
  pentru perioada 2007 – sfârșitul anului 2013

                   
    Anul Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de material Obiectivul global de valorificare prin reciclare*) (%) Obiectivul global de recuperare sau incinerare în instalațiile de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie**) (%)
    Hârtie și carton (%) Plastic (%) Sticlă (%) Metale (%) Lemn (%)
    2007 15 10 22 15 5 28 34
    2008 60 11 32 50 7 33 40
    2009 60 12 38 50 9 38 45
    2010 60 14 44 50 12 42 48
    2011 60 16 48 50 15 46 53
    2012 60 18 54 50 15 50 57
    2013 60 22,5 60 50 15 55 60

  *) Procentajul minim din greutatea deșeurilor de ambalaje introduse pe piață.

  **) Procentajul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje introduse pe piață.

  NOTĂ:

   ambalajele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent;

   conform definiției din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, ambalajele produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utilizării/consumului propriu, se consideră introduse pe piață în momentul importului.

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns