fbpx

Ordonanța nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Guvernul României

Ordonanța nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 01 septembrie 2008

Consolidarea din data de 01 septembrie 2008 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29 august 2008

Va suferi modificări aduse prin următoarele acte: L 167/2010.

Alege altă consolidare⇒.

01/01/2011 – titlul document va fi abrogat prin Lege 167/2010.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,01/01/2011 – preambulul va fi abrogat prin Lege 167/2010.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.01/01/2011 – preambulul va fi abrogat prin Lege 167/2010.

Articol unic. – 01/01/2011 – Articol unic. va fi abrogat prin Lege 167/2010.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:01/01/2011 – alineatul va fi abrogat prin Lege 167/2010.

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1. –

Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în domeniul protecției mediului.”

2. La articolul 5 alineatul (1), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) doi reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului;

……………………………………………………………………………………………………………….

d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru economie și finanțe, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru dezvoltare, lucrări publice și locuințe, autorității publice centrale pentru sănătate publică, autorității publice centrale pentru agricultură și dezvoltare rurală, autorității publice centrale pentru întreprinderi mici ș
i mijlocii, comerț, turism și profesii liberale, autorității publice centrale pentru interne și reformă administrativă, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;”.

3. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se abrogă.

4. La articolul 5 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) modalitățile de susținere financiară a proiectelor.”

5. La articolul 6 alineatul (3), literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;

……………………………………………………………………………………………………………….

e) propune spre aprobare Comitetului de avizare modalitățile de susținere a proiectelor;”.

6. La articolul 6 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului, finanțate din taxa pe poluare pentru autovehicule.”

7. La articolul 9 alineatul (1), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:Referințe în jurisprudență (2)01/01/2011 – punctul va fi abrogat prin Lege 167/2010.

a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, precum și a bunurilor destinate dezmembrării, obținute de către deținătorul deșeurilor, respectiv deținătorul bunurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici autorizați potrivit legislației în vigoare pentru colectarea și/sau valorificarea deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;

……………………………………………………………………………………………………………….

d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferența dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv valorificate sau incinerate cu recuperare de energie;”.01/01/2011 – litera va fi abrogată prin Lege 167/2010.

8. La articolul 9 alineatul (1), după litera o) se introduc trei noi litere, literele p), q și r), cu următorul cuprins:

p) o contribuție de 100 lei/tonă datorată de unitățile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităților de deșeuri municipale și asimilabile, colectate și încredințate spre eliminare finală, plata făcându-se pentru diferența dintre obiectivul anual de diminuare și obiectivul efectiv realizat;

q) o taxă, denumită în continuare ecotaxă, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacoșă – banană, cu mâner aplicat, sau maieu -, din materiale care nu sunt biodegradabile, începând cu data de 1 ianuarie 2009, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali;Reviste (1)

r) taxa pe poluare pentru autovehicule.”

9. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) Administrația Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, registrul operatorilor economici înregistrați ca și contribuabili la Fondul pentru mediu, care cuprinde denumirea operatorului economic și tipul de contribuție și/sau taxă cu care acesta este înregistrat.”

10. La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:Referințe în jurisprudență (2)

Art. 11. –

(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) și q) se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) și p) se declară și se plătesc anual de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie a anului următor.”

11. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) și q) se datorează majorări de întârziere conform Codului de procedură fiscală.”

12. La articolul 13 alineatul (3), literele b) și c) se abrogă.

13. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unități administrativ-teritoriale, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice.”

14. La articolul 13, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

(9) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și legislației comunitare în domeniu.”

15. La articolul 13, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatul (91) și (92), cu următorul cuprins:

(91) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.

(92) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție președintelui Administrației Fondului.”

16. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

Art. 131. –

(1) Din sumele provenind din taxa pe poluare pentru autovehicule se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, după cum urmează:

a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național;

b) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;

c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului;

d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, microhidrocentrale;

e) proiecte privind împădurirea terenurilor agricole degradate, a terenurilor din fondul forestier național afectat de calamități naturale și a terenurilor defrișate;

f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

g) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliști.

(2) Beneficiari ai programelor și proiectelor prevăzute la alin. (1) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), iar pentru proiectele prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) beneficiari pot fi și persoanele fizice și asociațiile de locatari.

(3) Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru programele și proiectele pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile.

(4) Prevederile art. 13 alin. (7)-(10) și ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.”

17. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Nedepunerea la termen a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.”

18. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Neafișarea la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali a valorii ecotaxei constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.”

19. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 16. –

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:

a) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului și al Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (2);

b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (3).”

   
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

01/01/2011 – va fi abrogat prin Lege 167/2010.

   
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  p. Ministrul transporturilor,
  Antonel Tănase,
  secretar de stat
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloș
  Ministrul
economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

01/01/2011 – va fi abrogat prin Lege 167/2010.

București, 27 august 2008.01/01/2011 – paragraful va fi abrogat prin Lege 167/2010.

Nr. 25.01/01/2011 – paragraful va fi abrogat prin Lege 167/2010.

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns