fbpx

Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

Parlamentul României

Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 11 mai 2000 până la 29 decembrie 2005, fiind înlocuit prin Lege 73/2000(r1);Formă aplicabilă de la 11 mai 2000 până la 08 decembrie 2002, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 09 decembrie 2002

Consolidarea din data de 08 decembrie 2002 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 11 mai 2000

Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 93/2001; L 293/2002.
Ultimul amendament în 07 iunie 2002.

Alege altă consolidare⇒.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL IDispoziții generale

Art. 1. – Referințe în jurisprudență (1)29/06/2001 – Art. 1. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

Se înființează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul național de acțiune pentru protecția mediului, în conformitate cu normele și standardele de mediu în vigoare.

Art. 2. – Referințe în jurisprudență (4)29/06/2001 – Art. 2. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.Referințe în jurisprudență (4)

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu se aprobă de către Guvern, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.Referințe în jurisprudență (1)

CAPITOLUL IIAdministrarea Fondului pentru mediu

Art. 3. – 29/06/2001 – Art. 3. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în cele ce urmează Administrația Fondului, instituție de utilitate publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, având sediul în municipiul București.Referințe în jurisprudență (2)

(2) Administrația Fondului are, în principal, următoarele atribuții:

a) urmărește respectarea prevederilor legale privind alimentarea și gestionarea Fondului pentru mediu;

b) întocmește planul anual de lucru și bugetul de venituri și cheltuieli;

c) selectează proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate;07/06/2002 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

d) supraveghează implementarea proiectelor aprobate;

e) pune în aplicare deciziile pe care le adoptă Comitetul de avizare.07/06/2002 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(3) Structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Administrația Fondului are personal propriu care asigură funcțiile de conducere, de execuție și de control, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului.

(5) În îndeplinirea funcțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare Administrația Fondului are următoarele structuri de decizie:

a) Comitetul de avizare;

b) Comitetul director.

Art. 4. – 29/06/2001 – Art. 4. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Comitetul de avizare are următoarea componență:

a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Sănătății și Familiei, Ministerului Industriei și Resurselor, Ministerului Dezvoltării și Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Administrației Publice și președinții în exercițiu ai consiliilor de dezvoltare regională;07/06/2002 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

b) directorul general al Administrației Fondului;

c) Abrogat(ă)07/06/2002 – litera a fost abrogată prin Lege 293/2002.

(2) Comitetul de avizare este condus de un președinte, ajutat de 2 vicepreședinți. Președintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Apelor și Protecției Mediului. Vicepreședinții sunt reprezentanții nominalizați de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Sănătății și Familiei. Președintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia și conduce ședința de avizare.

(3) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizații pentru activitatea desfășurată.

(4) Comitetul de avizare analizează și adoptă prin vot:

a) criteriile și metodologiile de selectare a proiectelor;

b) planul anual, inclusiv categoriile de proiecte propuse pentru finanțare în anul respectiv;

c) proiectele prioritare ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;

d) modalitățile de susținere a proiectelor și, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile;

Art. 5. – 29/06/2001 – Art. 5. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Comitetul director este constituit din președinte, care este directorul general al Administrației Fondului, și directorii direcțiilor de specialitate ai acesteia.

(2) Directorul general al Administrației Fondului este numit și revocat, în condițiile legii, de către ministrul apelor și protecției mediului și este asimilat cu funcția de director general din minister. Directorul general asigură conducerea curentă a Administrației Fondului și o reprezintă în relațiile cu terții.

(3) Comitetul director are următoarele atribuții:

a) elaborează manualul de operare, inclusiv criteriile și metodologiile de selectare a proiectelor, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare;

b) fundamentează și elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu;

c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanțare în anul respectiv, pe care îl înaintează spre adoptare Comitetului de avizare;

d) evaluează și prezintă prioritățile și proiectele pentru care se solicită susținere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare;

e) propune modalitățile de susținere a proiectelor și, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile;

f) întocmește bilanțul contabil pe care îl înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului;

g) asigură respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu și supraveghează implementarea proiectelor adoptate;

h) întocmește raportul anual privind utilizarea Fondului de mediu, pe care îl face public.

Art. 6. Abrogat(ă) Referințe în jurisprudență (1)29/06/2001 – Art. 6. a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001.

Art. 7 – 29/06/2001 – Art. 7. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) În primul an de activitate, până la constituirea surselor proprii de finanțare, cheltuielile curente și de capital ale Administrației Fondului se asigură prin bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(2) Începând cu al doilea an de funcționare cheltuielile curente și de capital ale Administrației Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.

Art. 8 – Referințe în jurisprudență (2)29/06/2001 – Art. 8. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Operațiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea și utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unitățile trezoreriei statutului.

(2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate și în conformitate cu prevederile prezentei legi.

CAPITOLUL IIIVeniturile Fondului pentru mediu29/06/2001 – CAPITOLUL III a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

Art. 9. – Referințe în jurisprudență (3)29/06/2001 – Art. 9. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/200107/06/2002 – Art. 9. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a) o cotă de 3% din veniturile încasate de agenții economici colectori sau valorificatori de deșeuri feroase și neferoase;Referințe în jurisprudență (1)

b) sumele încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă ce afectează factorii de mediu, prevăzute în anexa nr. 1;Referințe în jurisprudență (1)

c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2;

d) o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători și importatori, cu excepția celor utilizate pentru medicamente;Referințe în jurisprudență (3)

e) o cotă de 2% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor;Referințe în jurisprudență (1)

f) o cotă de 0,5% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, utilizate în agricultură, prevăzute în anexa nr. 4;

g) o cotă de 3% din prețul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Națională a Pădurilor și de la alți proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice;Referințe în jurisprudență (1)

h) o cotă de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun;Referințe în jurisprudență (1)

i) alocații de la bugetul de stat, vărsăminte, donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine;

j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;

k) asistență financiară din partea unor organisme internaționale;

l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;

m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizației de mediu pentru activitățile cu impact redus.

(2) În cazul utilizării de către agenții economici din industrie a deșeurilor și materialelor reciclabile în proporție de cel puțin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc.Referințe în jurisprudență (1)

(3) În cazul colectării și reciclării deșeurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători și importatori, nu se va plăti această cotă decât pe diferența dintre cantitățile produse sau importate și cantitățile colectate și reciclate.Referințe în jurisprudență (3)

(4) Lista cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează și se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.

(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.

Art. 91. – Referințe în jurisprudență (2)29/06/2001 – Art. 9^1 . a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001.

(1) Sumele prevăzute la art. 9 lit. a)-e) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu;

(2) Obligația calculării și vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 lit. a)-e) revine persoanelor fizice și juridice care desfășoară respectivele activități.

CAPITOLUL IVDestinația Fondului pentru mediu

Art. 10. – 29/06/2001 – Art. 10. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susținerea proiectelor și realizarea unui număr limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a proiectelor din Planul național de acțiune pentru protecția mediului.

(2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanțare se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare, având ca scop transpunerea în practică a priorităților investiționale ce decurg din preluarea aquisului comunitar, și vizează:

a) controlul și reducerea poluării aerului, apei și solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate;

b) protecția resurselor naturale;

c) gestionarea sau reciclarea deșeurilor;

d) tratarea și/sau eliminarea deșeurilor periculoase;

e) protecția și conservarea biodiversității;

f) educația și conștientizarea privind protecția mediului.

(3) Din Fondul pentru mediu sunt susținute proiectele prioritare din categoriile menționate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalități propuse de Comitetul director și adoptate de Comitetul de avizare:

a) finanțarea proiectelor prin credite rambursabile sau nerambursabile;

b) cofinanțarea unor proiecte finanțate din surse externe prin credite rambursabile sau granturi;

c) subvenționarea totală sau parțială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci;

d) garantarea unor credite interne pentru finanțarea proiectelor, în limita a maximum 60% din valoarea acestora.

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație, cu excepția sumelor alocate de la bugetul de stat.

Art. 11. – 29/06/2001 – Art. 11. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Administrația Fondului nu sprijină proiecte ale unor beneficiari care nu și-au achitat obligațiile financiare către stat și/sau către Fondul pentru mediu ori proiecte ale celor care sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

(2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operațiuni financiare speculative de orice fel.

CAPITOLUL VSancțiuni

Art. 12. – 29/06/2001 – Art. 12. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 9 lit. a) – e) constituie contravenție și se sancționează astfel:

a) cu amendă de la 10 la 20 milioane lei pentru persoane fizice;

b) cu amendă de la 100 la 500 milioane lei pentru persoane juridice.

Art. 121. – 29/06/2001 – Art. 12^1 . a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001.

Săvârșirea în mod repetat a faptei prevăzute la art. 12 alin. (2) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

CAPITOLUL VIDispoziții tranzitorii și finale

Art. 13. – 29/06/2001 – Art. 13. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Apelor și Protecției Mediului și, după caz, al Ministerului Finanțelor Publice și al administrației publice locale.

(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Art. 14. –

Proiectul de hotărâ
re a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrală pentru protecția mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

   
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

   
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  MIRON TUDOR MITREA

București, 4 mai 2000.

Nr. 73.

ANEXA Nr. 1 07/06/2002 – ANEXA Nr. 1 a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001.

SUMELE
încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă
ce afectează factorii de mediu

         
  Nr. crt. Emisii de poluanți în atmosferă Sume de încasat
  1. Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, metan, protoxid de azot) 100 lei/tonă de CO2 echivalent
  2. Pulberi de suspensie și sedimentabile 100 lei/kg
  3. Oxizi de azot 200 lei/kg
  4. Oxizi de sulf 200 lei/kg
  5. Poluanți organici persistenți (PAH, PCB, dioxină) 100.000 lei/kg
  6. Metale grele:  
    plumb 60.000 lei/kg
    cadmiu 80.000 lei/kg
    mercur 100.000 lei/kg

ANEXA Nr. 2 07/06/2002 – ANEXA Nr. 2 a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001.

VENITURI
încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea
următoarelor categorii de deșeuri reciclabile

       
  Nr. crt. Categorii de deșeuri reciclabile Venituri de încasat
  1. Provenite de la extracția și prelucrarea țițeiului 5.000 lei/m2/an
  2. Provenite din prelucrarea primară a lemnului 1.000 lei/m2/an
  3. Provenite de la producerea alcoolului 500 lei/m2/an

ANEXA Nr. 3 07/06/2002 – ANEXA Nr. 3 a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001.

LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători
și importatori, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor

         
  1. 1,1-dicloretilenă (clorură de viniliden) 82. Epiclorhidrină
  83. Etanolamină
  2. 1,2-dicloretan 84. Etilamină
  3. 1,2-dicloretilenă 85. Etilbenzen
  4. 1,2,3-trimetilbenzen 86. Etilenclorhidrină
  5. 1,2,4-triclorbenzen 87. Etilenglicol
  6. 2-etilhexil-diftalat 88. Etilendiamină
  7. Acetaldehidă 89. Etilmercaptan
  8. Acetamidă 90. Fenilbetanaftilamină
  9. Acetat de vinil 91. Fenilendiamină
  10. Acetoncianhidrină 92. Fluor și compuși
  11. Acetonă 93. Fluorantren
  12. Acetonitril 94. Formaldehidă
  13. Acid acetic 95. Fosgen
  14. Acid antranilic 96. Fracții alcooli dioxanici
  15. Acid cianhidric 97. Furfurol
  16. Acid picric 98. Glicidol
  17. Acid propionic 99. Hexaclorbenzen
  18. Acrilamidă 100. Hexaclorbutadienă
  19. Acrilat de etil 101. Hexacloretan
  20. Acrilonitril 102. Hexametilentetramină
  21. Aldehidă benzoică 103. Hidrazină
  22. Aldehidă propionică 104. Hidrochinonă
  23. Aldrin 105. Hidrogen sulfurat
  24. Anilină 106. Indeno-1,2,3-cd-piren
  25. Anisidină 107. Iodură de metil
  26. Antimoniu 108. Isodrin
  27. Antracen 109. Izopropil glicidileter
  28. Arsen și compuși 110. Maneb
  29. Auramină 111. Mercur și compuși
  30. Benzantracen 112. Metilcelosolv
  31. Benz-a-piren 113. Metilcloroform
  32. Benz-b-fluorantren 114. Metilizocianat
  33. Benzen 115. Metilmercaptan
  34. Benz-g,h,i-perilen 116. Metiletilcetonă
  35. Benzidină 117. Monoclorbenzen
  36. Benz-k-fluorantren 118. Monoclorhidrină
  37. Benzpiren 119. Monoetanolamină
  38. Bioxid de sulf 120. Morfolină
  39. Brom 121. Naftalină
  40. Bromură de etil 122. Negru de fum
  41. Butil mercaptan 123. Nichel carbonil
  42. Butilamină 124. Nichel și compuși
  43. Cadmiu și compuși 125. Nitrobenzen
  44. Celosolv și derivați 126. Nitrotoluen
  45. Cianogen 127. Nonil-fenoli
  46. Cianuri de potasiu 128. o- și p-diclorbenzen
  47. Ciclofosfamidă 129. o-Tolidină
  48. Ciclohexanonă 130. o-Toluidină
  49. Ciclohexilamină 131. o-Clorfenol
  50. Clor 132. Octil-fenoli
  51. Cloralcani C10-C13 133. Oxid de etilenă
  52. Clorfenvinfos 134. Oxid de propilenă
  53. Cloroform 135. p-Aminoazobenzen
  54. Clorură de alil 136. p-terțiar butiltoluen
  55. Clorură de benzil 137. Paration-metil
  56. Clorură de cianuril 138. Pentaclorbenzen
  57. Clorură de etil 139. Pentacloretan
  58. Clorură de metil 140. Pentaclorfenol
  59. Clorură de metilen 141. Percloretilenă (tetracloretilenă)
  60. Clorură de vinil 142. Perclormetil mercaptan
  61. Compuși tributilstanici 143. Pirocatechină
  62. Crom și compuși 144. Plumb și compuși
  63. Cumen (izopropilbenzen) 145. Rezorcină
  64. Diclor/difenil/tricloretan (DDT) 146. Sarin
  65. Dibenzantracen 147. Stiren
  66. Diclorhidrină 148. Sulfură de carbon
  67. Diclormetan 149. Tetracloretan
  68. Diclorpropan 150. Tetraclorură de carbon
  69. Diclorvos 151. Toluen
  70. Dieldrin 152. Toluilen diizocianat
  71. Dietanolamină 153. Triclorbenzeni
  72. Difenileteri bromurați 154. Tricloretan
  73. Dimetilanilină 155. Tricloretilen
  74. Dimetilformamidă 156. Triclorpropan
  75. Dimetilftalat 157. Triclorură de benzil
  76. Dinitrat de etilenglicol 158. Trinitrotoluen
  77. Dinitrobenzen 159. Vinil toluen
  78. Dioxan 160. Xilen
  79. Disulfoton 161. Xilenol
  80. Diuron 162. Zineb
  81. Endr    

ANEXA Nr. 4 07/06/2002 – ANEXA Nr. 4 a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 93/2001.

LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate
de producători și importatori, utilizate în agricultură

1. Alaclor

2. Atrazin

3. Carbaril

4. Clorpirifos

5. Cupru și compuși

6. Endosulfan

7. Isoproturon

8. Lindan

9. Malathion

10. Simazin

11. Trifluralin

12. Zinc și compuși

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns