fbpx

Legea nr. 333/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

Parlamentul României

Legea nr. 333/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 30 iulie 2004 până la 29 decembrie 2005, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 196/2005.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 27 iulie 2004. Formă aplicabilă la 30 iulie 2004.Alege altă consolidare⇒.

30/12/2005 – Actul va fi abrogat prin Ordonanţă de urgenţă 196/2005.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. –

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 13, literele d) și g) ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:

d) o sumă de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piața națională de producătorii și importatorii de bunuri ambalate, cu excepția celor utilizate pentru medicamente;Referințe în jurisprudență (1)

   
  ………………………………………………………………………………..

g) o cotă de 3% din prețul de adjudecare a masei lemnoase, care se virează de către Regia Națională a Pădurilor și de către alți proprietari de păduri, persoane juridice sau fizice;”

2. La articolul I, după punctul 13 se introduc două puncte noi, punctele 131 și 132, cu următorul cuprins:

131. La articolul 8 alineatul (1), după litera m) se introduc două litere noi, literele n) și o), cu următorul cuprins:

n) o sumă de 10.000 lei/kg anvelopă, de către persoanele juridice care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării;

o) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu.

132. După alineatul (3) al articolului 8 se introduce un alineat nou, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) Din obligațiile datorate potrivit alin. (1) lit. d), agenții economici producători și importatori de produse ambalate vor deduce cheltuielile efectuate pentru dotarea agenților economici care desfășoară activități de comerț cu amănuntul de bunuri ambalate, cu utilaje de balotat și mărunțit deșeuri de ambalaje, avizate de către Administrația Fondului.”

3. La articolul I punctul 14, alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) și n) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.”

4. La articolul I, punctul 15 va avea următorul cuprins:

15. După alineatul (5) al articolului 8 se introduc trei alineate noi, alineatele (6), (7) și (8), cu următorul cuprins:

(6) Baza de calcul la care se aplică cotele menționate la alin. (1) reprezintă valoarea încasată, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanți va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

(8) Suma prevăzută la alin. (1) lit. n) se va plăti numai în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. Plata se face pentru diferența dintre obligațiile anuale prevăzute în anexa nr. 3 la hotărârea Guvernului mai sus menționată și obligațiile realizate efectiv de persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării.”

5. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

Art. 9. –

(1) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) și n) se declară și se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu.”

6. La articolul I punctul 19, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) și lit. n) constituie contravenție și se sancționează astfel:”

7. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

Art. 14. –

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, al Ministerului Finanțelor Publice și al Gărzii Naționale de Mediu.”

8. La anexa nr. 1, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

     
  „Gaze cu efect de seră (dioxid 100 lei/tonă de CO2
  de carbon, oxid de carbon, echivalent”
  metan, protoxid de azot)  

9. La anexa nr. 2, titlul va avea următorul cuprins:

Venituri din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor categorii de deșeuri valorificabile”

10. La anexa nr. 3, după punctul 115 se introduce un punct nou, punctul 1151, cu următorul cuprins:

1151. Nichel și compuși”

11. La anexa nr. 3, după punctul 133 se introduce un punct nou, punctul 1331, cu următorul cuprins:

1331. Plumb și compuși”

12. La anexa nr. 3, punctul 135 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

     
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
  VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 8 iulie 2004.

Nr. 333.

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns