fbpx

Legea nr. 293/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

Parlamentul României

Legea nr. 293/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

În vigoare de la 07 iunie 2002Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 07 iunie 2002. Formă aplicabilă la 07 iunie 2002.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. –

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93 din 21 iunie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul (2) literele c) și e) vor avea următorul cuprins:

c) selectează proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate;

   
  …………………………………………………………………………………..

e) pune în aplicare deciziile pe care le adoptă Comitetul de avizare.”

2. La articolul I punctul 4, articolul 4 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:

a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Sănătății și Familiei, Ministerului Industriei și Resurselor, Ministerului Dezvoltării și Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerului Administrației Publice și președinții în exercițiu ai consiliilor de dezvoltare regională;”

3. La articolul I punctul 4, articolul 4 alineatul (1) litera c) se abrogă.

4. La articolul I punctul 10, articolul 9 va avea următorul cuprins:Referințe în jurisprudență (1)

Art. 9. –

(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a) o cotă de 3% din veniturile încasate de agenții economici colectori sau valorificatori de deșeuri feroase și neferoase;

b) sumele încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă ce afectează factorii de mediu, prevăzute în anexa nr. 1;Referințe în jurisprudență (1)

c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2;

d) o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători și importatori, cu excepția celor utilizate pentru medicamente;Referințe în jurisprudență (3)

e) o cotă de 2% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor;

f) o cotă de 0,5% din valoarea substanțelor chimice periculoase comercializate de producători și importatori, utilizate în agricultură, prevăzute în anexa nr. 4;

g) o cotă de 3% din prețul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Națională a Pădurilor și de la alți proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice;

h) o cotă de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun;Referințe în jurisprudență (1)

i) alocații de la bugetul de stat, vărsăminte, donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine;

j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;

k) asistență financiară din partea unor organisme internaționale;

l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;

m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizației de mediu pentru activitățile cu impact redus.

(2) În cazul utilizării de către agenții economici din industrie a deșeurilor și materialelor reciclabile în proporție de cel puțin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc.

(3) În cazul colectării și reciclării deșeurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători și importatori, nu se va plăti această cotă decât pe diferența dintre cantitățile produse sau importate și cantitățile colectate și reciclate.Referințe în jurisprudență (2)

(4) Lista cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători și importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează și se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.

(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității centrale pentru protecția mediului.”

Art. II. –

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

   
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

   
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 15 mai 2002.

Nr. 293.

ANEXA Nr. 1

SUMELE
încasate pentru emisiile de poluanți în atmosferă
ce afectează factorii de mediu

       
  Nr. crt. Emisii de poluanți în atmosferă Sume de încasat
  1. Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, metan, protoxid de azot) 100 lei/tonă de CO2 echivalent
  2. Pulberi de suspensie și sedimentabile 100 lei/kg
  3. Oxizi de azot 200 lei/kg
  4. Oxizi de sulf 200 lei/kg
  5. Poluanți organici persistenți (PAH, PCB, dioxină) 100.000 lei/kg
  6. Metale grele:  
    – plumb 60.000 lei/kg
    – cadmiu 80.000 lei/kg
    – mercur 100.000 lei/kg

ANEXA Nr. 2

VENITURI
încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea
următoarelor categorii de deșeuri reciclabile

       
  Nr. crt. Categorii de deșeuri reciclabile Venituri de încasat
  1. Provenite de la extracția și prelucrarea țițeiului 5.000 lei/m2/an
  2. Provenite din prelucrarea primară a lemnului 1.000 lei/m2/an
  3. Provenite de la producerea alcoolului 500 lei/m2/an

ANEXA Nr. 3 Referințe în jurisprudență (2)

LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate de producători
și importatori, mai puțin cele utilizate la producerea medicamentelor

         
  1. 1,1-dicloretilenă (clorură de viniliden) 82. Epiclorhidrină
  83. Etanolamină
  2. 1,2-dicloretan 84. Etilamină
  3. 1,2-dicloretilenă 85. Etilbenzen
  4. 1,2,3-trimetilbenzen 86. Etilenclorhidrină
  5. 1,2,4-triclorbenzen 87. Etilenglicol
  6. 2-etilhexil-diftalat 88. Etilendiamină
  7. Acetaldehidă 89. Etilmercaptan
  8. Acetamidă 90. Fenilbetanaftilamină
  9. Acetat de vinil 91. Fenilendiamină
  10. Acetoncianhidrină 92. Fluor și compuși
  11. Acetonă 93. Fluorantren
  12. Acetonitril 94. Formaldehidă
  13. Acid acetic 95. Fosgen
  14. Acid antranilic 96. Fracții alcooli dioxanici
  15. Acid cianhidric 97. Furfurol
  16. Acid picric 98. Glicidol
  17. Acid propionic 99. Hexaclorbenzen
  18. Acrilamidă 100. Hexaclorbutadienă
  19. Acrilat de etil 101. Hexacloretan
  20. Acrilonitril 102. Hexametilentetramină
  21. Aldehidă benzoică 103. Hidrazină
  22. Aldehidă propionică 104. Hidrochinonă
  23. Aldrin 105. Hidrogen sulfurat
  24. Anilină 106. Indeno-1,2,3-cd-piren
  25. Anisidină 107. Iodură de metil
  26. Antimoniu 108. Isodrin
  27. Antracen 109. Izopropil glicidileter
  28. Arsen și compuși 110. Maneb
  29. Auramină 111. Mercur și compuși
  30. Benzantracen 112. Metilcelosolv
  31. Benz-a-piren 113. Metilcloroform
  32. Benz-b-fluorantren 114. Metilizocianat
  33. Benzen 115. Metilmercaptan
  34. Benz-g,h,i-perilen 116. Metiletilcetonă
  35. Benzidină 117. Monoclorbenzen
  36. Benz-k-fluorantren 118. Monoclorhidrină
  37. Benzpiren 119. Monoetanolamină
  38. Bioxid de sulf 120. Morfolină
  39. Brom 121. Naftalină
  40. Bromură de etil 122. Negru de fum
  41. Butil mercaptan 123. Nichel carbonil
  42. Butilamină 124. Nichel și compuși
  43. Cadmiu și compuși 125. Nitrobenzen
  44. Celosolv și derivați 126. Nitrotoluen
  45. Cianogen 127. Nonil-fenoli
  46. Cianuri de potasiu 128. o- și p-diclorbenzen
  47. Ciclofosfamidă 129. o-Tolidină
  48. Ciclohexanonă 130. o-Toluidină
  49. Ciclohexilamină 131. o-Clorfenol
  50. Clor 132. Octil-fenoli
  51. Cloralcani C10-C13 133. Oxid de etilenă
  52. Clorfenvinfos 134. Oxid de propilenă
  53. Cloroform 135. p-Aminoazobenzen
  54. Clorură de alil 136. p-terțiar butiltoluen
  55. Clorură de benzil 137. Paration-metil
  56. Clorură de cianuril 138. Pentaclorbenzen
  57. Clorură de etil 139. Pentacloretan
  58. Clorură de metil 140. Pentaclorfenol
  59. Clorură de metilen 141. Percl
oretilenă (tetracloretilenă)
  60. Clorură de vinil 142. Perclormetil mercaptan
  61. Compuși tributilstanici 143. Pirocatechină
  62. Crom și compuși 144. Plumb și compuși
  63. Cumen (izopropilbenzen) 145. Rezorcină
  64. Diclor/difenil/tricloretan (DDT) 146. Sarin
  65. Dibenzantracen 147. Stiren
  66. Diclorhidrină 148. Sulfură de carbon
  67. Diclormetan 149. Tetracloretan
  68. Diclorpropan 150. Tetraclorură de carbon
  69. Diclorvos 151. Toluen
  70. Dieldrin 152. Toluilen diizocianat
  71. Dietanolamină 153. Triclorbenzeni
  72. Difenileteri bromurați 154. Tricloretan
  73. Dimetilanilină 155. Tricloretilen
  74. Dimetilformamidă 156. Triclorpropan
  75. Dimetilftalat 157. Triclorură de benzil
  76. Dinitrat de etilenglicol 158. Trinitrotoluen
  77. Dinitrobenzen 159. Vinil toluen
  78. Dioxan 160. Xilen
  79. Disulfoton 161. Xilenol
  80. Diuron 162. Zineb
  81. Endri    

ANEXA Nr. 4

LISTA
cuprinzând substanțele chimice periculoase comercializate
de producători și importatori, utilizate în agricultură

1. Alaclor

2. Atrazin

3. Carbaril

4. Clorpirifos

5. Cupru și compuși

6. Endosulfan

7. Isoproturon

8. Lindan

9. Malathion

10. Simazin

11. Trifluralin

12. Zinc și compuși

Inapoi la pagina principala


Share on facebook
Facebook

Lasă un răspuns